WYMAGANE DOKUMENTY:

zdjęcie dowodowe, wypełniony wniosek (formularz zamieszczony poniżej)

 

OPŁATY:

brak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5, konieczne umówienie terminu wizyty pod numerem telefonu: 34 3281 122 wew. 106

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

brak

 

UWAGI:

W dniu 16 marca (środa) rozpocznie się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL. Mieszkańcy Gminy, którzy przyjmują uchodźców w swoich domach proszeni są o poinformowanie ich o obowiązku nadania numeru PESEL oraz o kontakt telefoniczny z Urzędem w celu umówienia wizyty ( tel. 34 3281 122 wew. 106)

Do wydania zaświadczenia z numerem PESEL potrzebne będzie zdjęcie dowodowe oraz wypełniony wniosek, zamieszczony poniżej (w języku ukraińskim i rosyjskim).

W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju oraz w przypadku dzieci i ewentualnie osób objętych instytucją opieki/kurateli - dane osób sprawujących faktyczną pieczę. W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy rejestrujących się w tym trybie. Rejestracja tych danych jest bowiem niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji. Nadawany będzie także Profil Zaufany, który ułatwi dostęp do szeregu usług. Niestety warunkiem jest posiadanie telefonu w polskiej sieci komórkowej oraz adresu mailowego ze znakami w alfabecie łacińskim.

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek w j. ukraińskim

Wniosek w j. rosyjskim

 

OPIS SPRAWY/ ZADANIA:

Wyborca przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisany do spisu wyborców na jego wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborców. Prawidłowość danych zawartych we wniosku sprawdza się z dokumentem stwierdzającym tożsamość wnioskodawcy

 

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy obywateli polskich przebywających na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały uprawnionych do korzystania z praw wyborczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wpisanie do spisu wyborców
 • dokument stwierdzający tożsamość

 

OPŁATY: Brak

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Pokój nr 5 Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  z 2007r Nr 190 poz 1360 ze zm.)

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Każdy może wnieść odpowiednio do Wójta, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie di protokołu.

Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji można wnieść skargę, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta do właściwego sądu rejonowego

 

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: -

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.pdf)Wniosek [Wniosek o dopisanie do spisu wyborców] 29 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.pdf)Wniosek[Wniosek o dopisanie do spisu wyborców]29 kB

OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Wymeldowania dokonuje właściwy organ gminy na wniosek strony lub z urzędu decyzją administracyjną osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wniosek o wymeldowanie składa właściciel lokalu

 

KOGO DOTYCZY:

Wnioskodawca – właściciel lokalu oraz osoba, która opuściła miejsce zameldowania na pobyt stały i nie dokonała obowiązku meldunkowego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o wymeldowanie.

kserokopia dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub budynku prywatnego

 

OPŁATY:

10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

miesiąc

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

UWAGI:

brak

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 657)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1852),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

brak

 

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Dowód osobisty to dokument, który:

 • potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
 • potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
 • pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra.

Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydawane po 7 listopada 2021 r. zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dokument taki możesz otrzymać, jeżeli masz ukończone 12 lat.

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

Dowód wydawany po 7 listopada 2021 r. zachowuje dotychczasowe funkcjonalności e-dowodu.

Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 roku jest ważny:

 • 10 lat – dla osób w wieku od 12 lat,
 • 5 lat – dla osób w wieku do 12 lat,
 • 12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców.

W przypadku trwałej fizycznej przeszkody uniemożliwiającej pobranie odcisków palców – dowód osobisty dla osoby, która ukończyła 12 lat wydany zostanie z 10-letnim terminem ważności.

Nie ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód z odciskami palców. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność twojego dowodu osobistego. Jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód z odciskami palców, możesz już teraz złożyć o niego wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście, w formie pisemnej, z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Dla dzieci do 12 roku życia, możliwe jest złożenie wniosku w postaci elektronicznej;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,  w imieniu której wniosek składa kurator;
- wymagane jest stawiennictwo osób małoletnich powyżej 5 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 • 1 aktualną, biometryczną fotografię, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – wówczas załącza się orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – wówczas załącza się zaświadczenie o przynależności do  wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Fotografia osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii biometrycznej, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. 

 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Dzieciom do 12 roku życia wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć  w postaci elektronicznej. Wymagane załączniki:

 • plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm;
 • jeżeli zdjęcie osoby przedstawia ją w okularach z ciemnymi szkłami lub osobę w nakryciu głowy należy przesłać zeskanowane orzeczenia lub zaświadczenia,(oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze);
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

UWAGA: wniosku dla dziecka nie można wysłać zwykłam mailem, tylko poprzez stronę www.obywatel.gov.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

WYMAGANE DOKUMENTY DO WGLĄDU:

 • dowód osobisty,
 • w przypadku składania wniosku dla osób ubezwłasnowolnionych - zaświadczenie o ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego,
 • w przypadku składania wniosku dla osób, które nie posiadają ważnego dowodu osobistego - aktualny paszport polski – jeżeli został wydany, a jeżeli paszport nie został wydany – inny dokument ze zdjęciem.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Odbiór dowodu wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
 - nie ukończyła 5 roku życia;
 - ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

OPŁATY:

brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • do miesiąca

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego. Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf)wniosek o wydanie dowodu osobistego[ ]592 kB

WYMAGANE DOKUMENTY:

dowód osobisty, dowód osobisty najemcy, właściciela lokalu oraz dokumenty dotyczące stanu prawnego lokalu (decyzja, umowa najmu, akt własności na lokal)

 

OPŁATY:

brak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

brak

 

UWAGI:

Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy);

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 657)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1852),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

zgłoszenie pobytu stałegozgłoszenie pobytu stałego

Załączniki:
Pobierz plik (zgłoszenie pobytu stałego.pdf)zgłoszenie pobytu stałego.pdf[Zgłoszenie pobytu stałego ]140 kB

Ostatnie aktualnosći