Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

DODATEK ELEKTRYCZNY

W dniu 17 października 2022 r. została opublikowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127). Ustawa wprowadziła nową formę wsparcia w postaci DODATKU ELEKTRYCZNEGO.

Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny wynosi jednorazowo:

  • 1000 zł
  • 1500 zł (w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym
    w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh)

Do uzyskania dodatku elektrycznego w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa 
  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : https://epuap.gov.pl/
  • za pomocą poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach ul. Łąkowa 1 42-270 Zdrowa

Wnioski o wypłatę dodatku należy składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.  Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania. Informację o przyznaniu dodatku elektrycznego wnioskodawca otrzyma na adres e-mail, jeśli będzie wskazany we wniosku. Wypłata dodatku elektrycznego dokonywana będzie na rachunek bankowy podany przez osobę wnioskującą.