Podatki

Podatki w 2024 roku

Stawki podatku nieruchomości na rok 2024 obowiązujące na terenie Gminy Kłomnice.

 1. OD GRUNTÓW
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni 1,16 zł
 3. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 6,66 zł
 4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni 0,37 zł
 5. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 poz. 485 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni 4,39 zł
 1. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
 2. mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej 1,04zł
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej 28,00 zł
 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej 15,50 zł
 5. zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych od 1m² pow. użytkowej 6,76 zł
 6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow. użytkowej 5,60 zł oraz 2 % wartości budowli

Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 492/LXIII/2023 z dnia  28 listopada 2023r. https://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2023/9207/akt.pdf

Podatek rolny

Podatek rolny stanowi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta dla gospodarstw rolnych oraz 5 dt żyta dla posiadających grunty do 1 ha, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2023. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 średnia cena skupu żyta wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

Rada Gminy Kłomnice Uchwałą nr 494/LXIII/2023 z dnia 28 listopada 2023r. obniżyła na terenie Gminy Kłomnice średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 79,00 zł za 1 dt. W związku z tym podatek rolny na rok 2024 wynosi:

* 197,50 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych

* 395 zł dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków (do 1ha pow.).

  https://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2023/9209/akt.pdf

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2024 r. wynosi 72,0346 zł za 1 ha powierzchni. Podatek leśny stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczonej wg średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wyniosła 327,43 zł za 1 m³

  

Podatek od środków transportowych

Stawki od podatków transportowych na rok 2024 określono w Uchwale Rady Gminy https://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2023/9208/akt.pdf