Gospodarka komunalna

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kłomnice,

- zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Słowa kluczowe: