Załatwianie spraw w urzędzie

Opis sposobu załatwiania wybranych spraw w urzędzie

Załatwianie spraw

USC

Zgłoszenie urodzenia dziecka

WYMAGANE DOKUMENTY:

dokument tożsamości zgłaszającego (dowód osobisty lub paszport), a w sytuacji jednoczesnego uznania ojcostwa dziecka - dokumenty tożsamości obojga rodziców.

 

OPŁATY: Zwolnione z opłaty.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Po tym terminie sporządzenie aktu urodzenia oraz wybór imion następują z urzędu.
Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność prawną, pod warunkiem, że ukończyli 16 lat. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 682);

 

ZAŁĄCZNIKI:

Jeśli zgłoszenia urodzenia dokonuje inna osoba niż rodzice, konieczne jest przedstawienie pisemnego upoważnienie wydane przez rodziców dziecka, zawierającego wskazanie imienia bądź imion dla dziecka oraz dokładne dane o rodzicach: stan cywilny, adresy pobytu stałego, numery PESEL.

karta urodzenia dziecka

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

WYMAGANE DOKUMENTY:

dowody osobiste osób składających oświadczenia

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

 

UWAGI:

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
Uznać ojcostwo można:

 • tylko dziecka do którego nie zaszło domniemanie pochodzenia od męża matki lub gdy zostało zaprzeczone ojcostwo,
 • gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,
 • gdy dziecko jest małoletnie,
 • przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie uzyskała pełnoletności oraz nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, tylko przed sądem opiekuńczym.
Dziecko które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.
Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa
Uznania ojcostwa można dokonać:

 • przed każdym kierownikiem USC na terenie Polski,
 • przed sądem opiekuńczym,

za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 682);

 

ZAŁĄCZNIKI:

Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Brak plików do pobrania.

Rejestracja zgonu

WYMAGANE DOKUMENTY:

karta zgonu wystawiona przez lekarza,
dowód osobisty osoby zmarłej

 

OPŁATY: 

brak.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

Zgłoszenia zgonu należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin. Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności: małżonek, dzieci zmarłego, rodzice zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064) ;

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 912);

 

ZAŁĄCZNIKI:

dokument tożsamości zgłaszającego (dowód osobisty lub paszport)

 

PLIKI DO POBRANIA:

Brak plików do pobrania.

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

WYMAGANE DOKUMENTY:

dokumenty tożsamości przyszłych małżonków (dowody osobiste lub paszporty)

w przypadku obywateli polskich  dowód wniesienia opłaty skarbowej; cudzoziemcy - dowód wniesienia opłaty skarbowej oraz dokumenty dotyczące cudzoziemca

 

OPŁATY:

opłata skarbowa* za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł; w przypadku zawarcia małżeństwa poza lokalem USC opłata dodatkowa wynosi 1000 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Małżeństwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego może być zawarte po upływie miesiąca od złożenia przez osoby zamierzające je zawrzeć pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Złożenie zapewnień jest możliwe podczas pierwszej wizyty w USC, jeśli akty urodzenia przyszłych małżonków figurują w rejestrze stanu cywilnego lub zostały sporządzone w USC w Kłomnicach, w innym przypadku po wprowadzeniu aktów urodzenia do rejestru stanu cywilnego przez właściwy USC (ok. 10 dni roboczych). Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania, jeśli przemawiają za tym ważne względy.

 

UWAGI:

Związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia. W przypadku kobiet od 16 roku życia, za zgodą sądu rodzinnego.
Pozostałe przeszkody małżeńskie to:

 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy (chyba, że sąd uzna, że stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa),
 • pozostawanie w innym związku małżeńskim,
 • pokrewieństwo i powinowactwo (nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej, jednakże sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi),
 • fakt pozostawania obu osób w stosunku przysposobienia.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przesłanek małżeństwo nie może być zawarte, a jeśli mimo ich istnienia zostało zawarte, każdy z małżonków w warunkach określonych przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 10-16 Krio) może żądać jego unieważnienia.
Miejsce zawarcia małżeństwa - Co do zasady zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC odbywa się w siedzibie USC. Są jednak dwa wyjątki od tej zasady

 1. jeżeli osoba wstępująca w związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności - zawarcie małżeństwa, na wniosek osoby zamierzającej je zawrzeć, może nastąpić poza lokalem USC (bez dodatkowych opłat)
 2. jeżeli osoby wstępujące w związek małżeński chcą go zawrzeć poza siedzibą USC z innych powodów niż powyższe, mogą wskazać takie miejsce (na terenie Częstochowy) jeśli zapewnia ono uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (dodatkowa opłata 1 000 zł)

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 682);

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Brak plików do pobrania.

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym

WYMAGANE DOKUMENTY:

dokumenty tożsamości przyszłych małżonków (dowody osobiste lub paszporty) w przypadku obywateli polskich; cudzoziemcy - dokumenty dotyczące cudzoziemca (akty stanu cywilnego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego)

 

OPŁATY:

opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł;

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie - jeśli akty urodzenia przyszłych małżonków figurują w rejestrze stanu cywilnego lub zostały sporządzone w USC w Kłomnice, w innym przypadku - po wprowadzeniu aktów urodzenia do rejestru stanu cywilnego przez właściwy USC.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Jeżeli kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

 

UWAGI:

Wydane zaświadczenie jest ważne przez przez sześć miesięcy od daty wystawienia.

Jeżeli kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Związek małżeński w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi zostaje zawarty gdy mężczyzna i kobieta w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa.

Związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia. W przypadku kobiet - od 16 roku życia, za zgodą sądu rodzinnego.
Pozostałe przeszkody małżeńskie to:

 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy (chyba, że sąd uzna, że stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa),
 • pozostawanie w innym związku małżeńskim,
 • pokrewieństwo i powinowactwo (nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej, jednakże sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi),
 • fakt pozostawania obu osób w stosunku przysposobienia.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przesłanek małżeństwo nie może być zawarte, a jeśli mimo ich istnienia zostało zawarte, każdy z małżonków w warunkach określonych przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 10-16 Krio) może żądać jego unieważnienia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 682);

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Brak plików do pobrania.

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

 

OPŁATY:

opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę usc o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

 

UWAGI:

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 682);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

dokumenty potwierdzające powód do skrócenia terminu

 

PLIKI DO POBRANIA:

brak 

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o wydanie odpisu aktu

OPŁATY:

 • odpis skrócony aktu s.c. - 22 zł,
 • odpis zupełny aktu s.c. – 33zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 • do 7 dni roboczych  jeśli akt został sporządzony w USC Kłomnice,
 • 10 dni roboczych jeśli akt został sporządzony w USC w miejscowości innej niż Kłomnice

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC Kłomnice, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Śląskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

UWAGI:

Odpisy może otrzymać osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator,, organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne z jej celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Na prośbę wnioskodawcy odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być wydany na druku wielojęzycznych, zawierającym tłumaczenie na większość języków UE i honorowanym w krajach, które ratyfikowały Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Macedonia, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Włochy). Uwaga: odpisy na drukach wielojęzycznych nie zawierają osobnej rubryki: nazwisko rodowe.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

dokument tożsamości wnioskodawcy 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

wniosek o wydanie odpisu aktu 

Zmiana imienia lub nazwiska

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o zmianę imienia / nazwiska

 

OPŁATY:

Opłaty skarbowe:
wydanie decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) 37zł

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

miesiąc

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

UWAGI:

Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie imienia i nazwiska Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i dzieci które zrodzą się z tego małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 10);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

dodatkowe dokumenty uzasadniających zmianę imienia i/lub nazwiska

 

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o zmianę imienia / nazwiska 

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, dokument tożsamości

 

OPŁATY:

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po uzupełnieniu aktu  39 zł

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

miesiąc

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca w tym interes prawny lub prokurator. Jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu, uzupełnienia dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

akty stanu cywilnego (w rejestrze stanu cywilnego), odpisy aktów stanu cywilnego, uwierzytelnione reprodukcje, odpisy lub wypisy dokumentów archiwalnych, zagraniczne dokumenty stanu cywilnego, o ile stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i odnoszą się do osoby, której akt dotyczy lub jej wstępnych,

 

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

 

Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego

dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport)

 

OPŁATY:

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu sprostowania aktu 39 zł

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

miesiąc

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

Dokumenty będące podstawą wpisu nie podlegają zwrotowi.

Z wnioskiem o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego występuje osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca w tym interes prawny lub prokurator. Jeżeli sprostowanie nie jest możliwe na podstawie dokumentów z akt zbiorowych lub na podstawie aktów stanu cywilnego stwierdzających zdarzenie wcześniejsze i dotyczących tej samej osoby lub jej wstępnych, sprostowania dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze późniejszymi zm.);

 

ZAŁĄCZNIKI:

dokumenty stwierdzające zdarzenie wcześniejsze i odnoszące się do osoby, której akt dotyczy lub jej wstępnych: akty stanu cywilnego (w rejestrze stanu cywilnego), odpisy aktów stanu cywilnego, uwierzytelnione reprodukcje, odpisy lub wypisy dokumentów archiwalnych, zagraniczne dokumenty stanu cywilnego, o ile stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i odnoszą się do osoby, której akt dotyczy lub jej wstępnych

 

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek w sprawie przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska,

dokument tożsamości

 

OPŁATY:

opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska - 11 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie - jeśli akt małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie figuruje w rejestrze stanu cywilnego

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

wniosek o powrocie do poprzedniego nazwiska można złożyć do 3 miesięcy od daty prawomocności wyroku o rozwodzie

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 682);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Brak

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

WYMAGANE DOKUMENTY:

dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty)

 

OPŁATY:

opłata skarbowa za oświadczenie o zmianie imion dziecka - 11 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

Zmiany imion dziecka można dokonać w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 682);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: 

Brak 

Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca

WYMAGANE DOKUMENTY:

dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty), dokument tożsamości dziecka lub legitymacja szkolna - jeżeli ukończyło 13 rok życia.

 

OPŁATY:

opłata skarbowa za przyjęcie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska, jakie noszą lub nosiłyby wspólne dzieci małżonków  11 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

Dziecku nie można nadać nazwiska męża matki (żony ojca) gdy:

- nosi ono nazwisko ojca

albo

- nosi ono nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (żony ojca), można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.

Oświadczenie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki (żony ojca) ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.
Protokół przyjęcia oświadczeń w/w osób stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w miejscu przyjmowania oświadczeń. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza miejscem przyjmowania oświadczeń – protokół przekazywany jest niezwłocznie do właściwego urzędu stanu cywilnego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 682);

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Brak

Odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport
 • wszelkie dokumenty potwierdzające fakt sporządzenia aktu, będącego przedmiotem odtworzenia

  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula.

  Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

OPŁATY:

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia aktu 39 zł

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

 MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

Dokumenty będące podstawą odtworzenia nie podlegają zwrotowi.

Z wnioskiem o odtworzenie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

brak

Wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • oryginał odpisu aktu stanu cywilnego lub jego kopia poświadczona przez urząd stanu cywilnego miejsca wystawienia,
 • urzędowe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula,
 • oświadczenia o nazwiskach noszonych przez żonę, męża, dzieci po zawarciu małżeństwa (składane przed kierownikiem w USC),

 

OPŁATY:

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany bezpośrednio po wpisaniu zagranicznego aktu 50 zł

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

miesiąc

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

Z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego składa do wybranego kierownika USC osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba. która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżęństwa

wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia

wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu

Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Podanie o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.
 2. Inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 39 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego
 2. Dowodami w postępowaniu są: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w odniesieniu do aktu urodzenia; karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu; zeznania świadków, zaświadczenia sądowe, notarialne, administracyjne oraz inne dowody pośrednie.
 3. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy; są to: wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, pełnomocnik lub osoba, która żąda rejestracji takich aktów ze względu na swój interes prawny.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie został sporządzony w USC Kłomnice
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.

 

OPŁATY: Brak.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnic w zakresie przekazania wniosku do Urzędu Wojewody Śląskiego

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Informacji o terminie przyznania medalu udziela Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak.

 

UWAGI:

 1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Śląskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 90, poz.453).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Ewidencja ludności

PESEL dla uchodźców z Ukrainy

WYMAGANE DOKUMENTY:

zdjęcie dowodowe, wypełniony wniosek (formularz zamieszczony poniżej)

 

OPŁATY:

brak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5, konieczne umówienie terminu wizyty pod numerem telefonu: 34 3281 122 wew. 106

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

brak

 

UWAGI:

W dniu 16 marca (środa) rozpocznie się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL. Mieszkańcy Gminy, którzy przyjmują uchodźców w swoich domach proszeni są o poinformowanie ich o obowiązku nadania numeru PESEL oraz o kontakt telefoniczny z Urzędem w celu umówienia wizyty ( tel. 34 3281 122 wew. 106)

Do wydania zaświadczenia z numerem PESEL potrzebne będzie zdjęcie dowodowe oraz wypełniony wniosek, zamieszczony poniżej (w języku ukraińskim i rosyjskim).

W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju oraz w przypadku dzieci i ewentualnie osób objętych instytucją opieki/kurateli - dane osób sprawujących faktyczną pieczę. W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy rejestrujących się w tym trybie. Rejestracja tych danych jest bowiem niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji. Nadawany będzie także Profil Zaufany, który ułatwi dostęp do szeregu usług. Niestety warunkiem jest posiadanie telefonu w polskiej sieci komórkowej oraz adresu mailowego ze znakami w alfabecie łacińskim.

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek w j. ukraińskim

Wniosek w j. rosyjskim

 

Zgłoszenie pobytu stałego

WYMAGANE DOKUMENTY:

dowód osobisty, dowód osobisty najemcy, właściciela lokalu oraz dokumenty dotyczące stanu prawnego lokalu (decyzja, umowa najmu, akt własności na lokal)

 

OPŁATY:

brak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

brak

 

UWAGI:

Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy);

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 657)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1852),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

zgłoszenie pobytu stałegozgłoszenie pobytu stałego

Dokumenty tożsamości - dowody osobiste

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Dowód osobisty to dokument, który:

 • potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
 • potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
 • pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra.

Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydawane po 7 listopada 2021 r. zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dokument taki możesz otrzymać, jeżeli masz ukończone 12 lat.

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

Dowód wydawany po 7 listopada 2021 r. zachowuje dotychczasowe funkcjonalności e-dowodu.

Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 roku jest ważny:

 • 10 lat – dla osób w wieku od 12 lat,
 • 5 lat – dla osób w wieku do 12 lat,
 • 12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców.

W przypadku trwałej fizycznej przeszkody uniemożliwiającej pobranie odcisków palców – dowód osobisty dla osoby, która ukończyła 12 lat wydany zostanie z 10-letnim terminem ważności.

Nie ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód z odciskami palców. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność twojego dowodu osobistego. Jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód z odciskami palców, możesz już teraz złożyć o niego wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście, w formie pisemnej, z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Dla dzieci do 12 roku życia, możliwe jest złożenie wniosku w postaci elektronicznej;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,  w imieniu której wniosek składa kurator;
- wymagane jest stawiennictwo osób małoletnich powyżej 5 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 • 1 aktualną, biometryczną fotografię, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – wówczas załącza się orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – wówczas załącza się zaświadczenie o przynależności do  wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Fotografia osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii biometrycznej, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. 

 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Dzieciom do 12 roku życia wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć  w postaci elektronicznej. Wymagane załączniki:

 • plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm;
 • jeżeli zdjęcie osoby przedstawia ją w okularach z ciemnymi szkłami lub osobę w nakryciu głowy należy przesłać zeskanowane orzeczenia lub zaświadczenia,(oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze);
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

UWAGA: wniosku dla dziecka nie można wysłać zwykłam mailem, tylko poprzez stronę www.obywatel.gov.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

WYMAGANE DOKUMENTY DO WGLĄDU:

 • dowód osobisty,
 • w przypadku składania wniosku dla osób ubezwłasnowolnionych - zaświadczenie o ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego,
 • w przypadku składania wniosku dla osób, które nie posiadają ważnego dowodu osobistego - aktualny paszport polski – jeżeli został wydany, a jeżeli paszport nie został wydany – inny dokument ze zdjęciem.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Odbiór dowodu wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
 - nie ukończyła 5 roku życia;
 - ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

OPŁATY:

brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • do miesiąca

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego. Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

OPIS SPRAWY/ ZADANIA:

Wyborca przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisany do spisu wyborców na jego wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborców. Prawidłowość danych zawartych we wniosku sprawdza się z dokumentem stwierdzającym tożsamość wnioskodawcy

 

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy obywateli polskich przebywających na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały uprawnionych do korzystania z praw wyborczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wpisanie do spisu wyborców
 • dokument stwierdzający tożsamość

 

OPŁATY: Brak

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Pokój nr 5 Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  z 2007r Nr 190 poz 1360 ze zm.)

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Każdy może wnieść odpowiednio do Wójta, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie di protokołu.

Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji można wnieść skargę, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta do właściwego sądu rejonowego

 

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: -

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.pdf)Wniosek [Wniosek o dopisanie do spisu wyborców] 29 kB
Wymeldowanie decyzją administracyjną

OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Wymeldowania dokonuje właściwy organ gminy na wniosek strony lub z urzędu decyzją administracyjną osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wniosek o wymeldowanie składa właściciel lokalu

 

KOGO DOTYCZY:

Wnioskodawca – właściciel lokalu oraz osoba, która opuściła miejsce zameldowania na pobyt stały i nie dokonała obowiązku meldunkowego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o wymeldowanie.

kserokopia dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub budynku prywatnego

 

OPŁATY:

10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

miesiąc

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

UWAGI:

brak

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 657)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1852),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

brak

 

Rolnictwo

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

 1. Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nie wpisanej do rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
 2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
 3. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
 4. Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody czynności, o których mowa w art. 83 - 89, w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta.
 5. Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usunięcie:
  1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
  2. drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
  5. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
  6. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
  7. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
   • 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
    – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  1. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  2. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
  3. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
  4. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
  5. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
  6. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
  7. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
  8. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
 1. Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do:
  1. Krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
  2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
  3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
   • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  1. Drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
  2. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
  3. Drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
  4. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
  5. Drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  6. Drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  7. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
  8. Drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
  9. Drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natury 2000;
  10. Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
  11. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
   • Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
   • Inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, potwierdzających, że drzew lub krzewów stanowią złom lub wywrot;
  1. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych).
 4. Zgoda właściciela terenu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.
 5. Zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w przypadku występowania współwłaścicieli nieruchomości.
 6. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 7. Projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 4. W przypadku inwestycji - pozwolenie na budowę.​ 

 

OPŁATY:

Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

 

UWAGI:

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew (pojedyńczych pni drzew) lub krzewów.

Uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Kłomnice w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie:

 1. drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 2. drzew i krzewów na plantacjach drzew i krzewów;
 3. drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 4. drzew i krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 5. drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowymlub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 6. drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.).

 

Wliczenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do KRUS, ZUS

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Po wcześniejszym uzyskaniu zaświadczenia o zameldowaniu i zaświadczenia do celów emerytalno rentowych osoby zainteresowane umawiane są wraz ze świadkami na konkretny termin, który jest uzgadniany indywidualnie. Spisanie zeznań świadków i wypełnienie formularzy trwa około 20 min. Podpisane druki są do odbioru w pokoju 208 (rolnictwo i leśnictwo) w ciągu kilku dni od dnia spisania zeznań świadków.WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty
 2. wniosek o potwierdzenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
 3. zaświadczenie o zameldowaniu z ewidencji ludności Urzędu Gminy Kłomnice (pok. nr. 5) i zaświadczenie do celów emerytalno-rentowych ze Starostwa Powiatowego w Czestochowie, ul. Sobieskiego 9, pok. nr. 135

 

OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI: w ciągu 1 tygodnia od dnia spisania zeznań świadków

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

 • Art. 217 § 1 i art. 219 KPA (Dz. U. Nr 54, poz. 310)

 

Załączniki:
Pobierz plik (rp_8.pdf)Druk Rp-8 [Zeznanie świadka] 22 kB
Pobierz plik (ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów.pdf)Druk Rp-9 [Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów] 105 kB
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 Do wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. A po takie zaświadczenie trzeba będzie się udać wcześniej do ARiMR.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenia z ARMIR o średniej rocznej liczbie  bydła, koni, owiec, kóz oraz świń w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego (w przypadku chowu lub hodowli) 

 

TERMINY, W KTÓRYCH PRODUCENCI ROLNI MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO:

 • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego – producenci rolni powinni złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia
 • od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia - producenci rolni powinni złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca

 

OPŁATY:

Brak opłaty skarbowej za wydanie decyzji

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

 

UWAGI:

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W świetle powyższego na fakturze VAT nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340, zm. z 2018 r. poz. 2244 i poz. 2247).

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła.docx)Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła [ ] 22 kB
Pobierz plik (Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego [ ] 871 kB
Rejestracja psów ras uznawanych za agresywne

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

W celu zarejestrowania psa rasy uznawanej za agresywną, należy złożyć w referacie  Rolnictwa i Leśnictwa  odpowiedni wniosek Wniosek powinien zawierać dane osobowe, miejsce zamieszkania wnioskodawcy, opis zwierzęcia (pochodzenie, rasę, datę urodzenia, płeć, imię, sposób oznakowania) i określenie miejsca warunków utrzymywania psa. Do wniosku należy dołączyć  świadectwo jego szczepień oraz uiścić opłatę skarbową w wys. 82 zł. Pracownik referatu rolnictwa wraz z kierownikiem schroniska „As” P. Dariuszem Kaczmarkiem  przeprowadzają wizję lokalną, która decyduje o wydaniu zezwolenia. Ubiegać się o jego wydanie należy niezwłocznie po zakupie psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 1. amerykański pit bull terrier;
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentyński;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbash dog;
 9. anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujący;
 11. owczarek kaukaski

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.       Świadectwo szczepień

 

OPŁATY:  82 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.   w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek rejestracja psów ras uznawanych za agresywne.pdf)Druk [Wniosek rejestracji psów ras agresywnych ] 117 kB

Oświata

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM:

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uwagi:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Kłomnice, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kłomnice, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Na podstawie art. 122. ustawy Prawo Oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy o Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Koszt kształcenia młodocianych pracowników jest finansowany ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez wojewodę. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 493,13zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 10 510,00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 266,95 zł

Waloryzacja dofinansowania:
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

OPŁATY:

Bez opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę;
 • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • dyplom, świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki;
 • dokument potwierdzający zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • oświadczenie o niepodleganiu ustawie o rachunkowości lub oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
Pobierz plik (form_pomoc_de_minimis.xls)Formularz [pomoc de minimis] 141 kB
Pobierz plik (oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości] 133 kB
Pobierz plik (oświadczenie o powiazanych jedn.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o powiązanych jednostkach] 258 kB
Pobierz plik (oświadczenie o połączeniu.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o połączeniu] 206 kB
Pobierz plik (pomoc de minimis - formularz i instrukcja.pdf)Formularz i instrukcja [pomoc de minimis - formularz i instrukcja] 325 kB
Pobierz plik (wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf)Wniosek [wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika] 408 kB
Pobierz plik (zawiad. o zaw.umowy z młodocianym prac.pdf)Zawiadomienie [zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem] 163 kB

Budownictwo

Wydawanie wypisu i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydawanie wypisu i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

KOGO DOTYCZY:

Z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu może wystąpić każdy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. numer ewidencyjny działki wraz z obrębem geodezyjny

OPŁATY:

 Opłata skarbowa:

 • od wypisu:
  1. do 5 stron - 30 zł
  2. powyżej 5 stron - 50 zł
 • od wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
  2. nie więcej niż - 200 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, Referat gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (pokój nr  210).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie wypis i wyrysu następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 503, z późn.zm.)

 

Załączniki:
Pobierz plik (druk - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.doc)Druk [Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu] 35 kB
Pobierz plik (druk - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.pdf)Druk [Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu] 65 kB
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Decyzję o warunkach zabudowy wydaję się dla terenu, który nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić każdy.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc z dniem 31.12.2003r.
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Przepisów pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc z dniem 31.12.2003r.

Przepisów pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.

Przepisów pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000. Mapa powinna obejmować także teren wokół działki, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów. Do wniosku należy dołączyć warunki przyłączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznej, wydane przez zarządców poszczególnych sieci.
  2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 107 zł. Sprawy dotyczące zabudowy mieszkaniowej są zwolnione od opłaty skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, Referat gospodarki przestrzennej (pokój nr  210).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat gospodarki przestrzennej

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu miejscowego (Dz.U. Nr164 poz.1589)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr164 poz. 1589),
Załączniki:
Pobierz plik (druk - wniosek warunki zabudowy.doc)Druk [Wniosek warunki zabudowy] 35 kB
Pobierz plik (druk - wniosek warunki zabudowy.pdf)Druk [Wniosek warunki zabudowy] 65 kB
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu miejscowego.

 

KOGO DOTYCZY:

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić każdy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. numer ewidencyjny działki
 2. mapa ewidencyjna z lokalizacją działki

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 17 zł, poza przypadkami zwolnionymi z opłaty na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, Referat gospodarki przestrzennej (pokój nr 210).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat gospodarki przestrzennej

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • 217-220 k.p.a.
Załączniki:
Pobierz plik (druk - zaśw o przeznaczeniu.doc)Wniosek [Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki ] 26 kB
Pobierz plik (druk - zaśw o przeznaczeniu.pdf)Wniosek [Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki ] 55 kB

Bezpieczeństwo publiczne

Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane ramach działalności kulturalnej, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwiej ze względu na miejsce imprezy.

Zawiadomieni powinno zawierać następujące dane:

 1. Imię, nazwisko lub nazwę przedmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,
 2. Rodzaj i charakter imprezy,
 3. Miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,
 4. Określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Organ gminy może wydać decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej, rozrywkowej, które wydawane jest w trzech egzemplarzach:

 • egz. nr 1 - organizator
 • egz. nr 2 - Urząd Gminy Kłomnice
 • egz. nr 3 - Komisariat Policji w Kłomnicach.

Zawiadomienie powinno być podpisane przez organizatora oraz posiadać pieczęć i zgodę instytucji udostępniającej lokal na zorganizowanie imprezy.

Przed złożeniem zawiadomienia do Urzędu Gminy należy takie samo zawiadomienie złożyć na Komisariacie Policji w Kłomnicach oraz na zawiadomieniu składanym do Urzędu uzyskać pieczęć Komisariatu Policji.

 

OPŁATY: brak

 

MIEJSCE SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA: Urząd Gminy Kłomnice (sekretariat,  informacja - pokój 109)

 

TERMIN SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA:

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

 

TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI:

 1. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
 2. W przypadku uznania, że planowana impreza artystyczna lub rozrywkowa zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach, Wójt Gminy Kłomnice wydaje decyzję o zakazie jej odbycia. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji zakazującej organizowanie imprezy wnosi się w ciągu trzech dni od dnia jej otrzymania

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r., Nr 62, poz. 504)

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zawiadomienie o organizacji imprezy

 

Referat podatkowy

Złożenie informacji w sprawie podatku rolnego (osoby fizyczne)

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, informacje o gruntach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (np. zakup, sprzedaż bądź zmiana sposobu użytkowania gruntu rolnego).

 

KOGO DOTYCZY:

Obowiązek zgłoszenia informacji w sprawie podatku rolnego ciąży na osobach fizycznych, które:

 1. są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów,
 2. są użytkownikami wieczystymi gruntów,
 3. są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, albo jest bez tytułu prawnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości, lub zmieniającej decyzję wymiarową służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

UWAGI:

podstawą opodatkowania jest powierzchnia, jaka figuruje w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
 • Art. 6 ust. 6  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).
Załączniki:
Pobierz plik (IR-1.pdf)Pobierz [Informacja o gruntach] 49 kB
Pobierz plik (ZIR-1.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu] 34 kB
Pobierz plik (ZIR-2.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania] 33 kB
Pobierz plik (ZIR-3.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane pozostałych podatników] 32 kB
Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (np. zakup, sprzedaż bądź zmiana sposobu użytkowania nieruchomości).

 

KOGO DOTYCZY:

Obowiązek zgłoszenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i obiektów budowlanych ciąży na osobach, które są:

 • właścicielami
 • użytkownikami wieczystymi,
 • posiadaczami samoistnymi,
 • w niektórych przypadkach – posiadaczami zależnymi (użytkownik, najemca, dzierżawca) nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości, lub zmieniającej decyzję wymiarową służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

 

UWAGI:

 1. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Podstawa opodatkowania:

  - dla gruntów - powierzchnia-

  dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa

  podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

 3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 4. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji administracyjnej i płatny jest w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 6. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
 • Art. 6 ust. 6  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).
Załączniki:
Pobierz plik (IN-1.pdf)Pobierz [Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych] 63 kB
Pobierz plik (ZIN-1.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu] 36 kB
Pobierz plik (ZIN-2.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania] 36 kB
Pobierz plik (ZIR-3.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane pozostałych podatników] 32 kB
Złożenie informacji w sprawie podatku leśnego (osoby fizyczne)

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, informacje o lasach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (np. zakup, sprzedaż bądź zmiana sposobu użytkowania lasu).

KOGO DOTYCZY:

Obowiązek zgłoszenia informacji w sprawie podatku leśnego ciąży na osobach fizycznych, które:

 1. są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami lasów,
 2. są użytkownikami wieczystymi lasów,
 3. są posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub jeżeli w ciągu roku podatkowego jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia..

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości, lub zmieniającej decyzję wymiarową służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

UWAGI:

 1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 5. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 7. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U.  z 2019r. poz.888 z późn. zm).
Załączniki:
Pobierz plik (IL-1.pdf)Pobierz [Informacja o lasach] 42 kB
Pobierz plik (ZIL-1.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu] 32 kB
Pobierz plik (ZIL-2.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania] 32 kB
Pobierz plik (ZIL-3.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane pozostałych podatników] 32 kB
Złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego (osoby prawne)

 

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:

składać deklarację  na podatek rolny (druk – DR – 1) na dany rok podatkowy w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub ich części.
Obowiązek składania deklaracji DR – 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

 

KOGO DOTYCZY:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby prawne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek rolny sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: nie dotyczy

 

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).
Załączniki:
Pobierz plik (DR-1.pdf)Pobierz [Deklaracja na podatek rolny] 63 kB
Pobierz plik (ZDR-1.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu] 35 kB
Pobierz plik (ZDR-2.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania] 34 kB
Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne)

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:

składać deklarację  na podatek nieruchomości (druk - DN-1) na dany rok podatkowy w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub ich części.
Obowiązek składania deklaracji DN – 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

 

KOGO DOTYCZY:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby prawne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 

OPŁATY: Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, od daty złożenia informacji

 

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

 

UWAGI:

W przypadku nie złożenia deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie, zastosowane zostaną przepisy ustawy kodeks - karny skarbowy.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
 • Art. 6 ust. 6  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).
Załączniki:
Pobierz plik (DN-1.pdf)Pobierz [Deklaracja na podatek od nieruchomości] 73 kB
Pobierz plik (ZDN-1.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu] 35 kB
Pobierz plik (ZDN-2.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania] 34 kB
Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego (osoby prawne)

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:

składać deklarację  na podatek leśny (druk – DL – 1) na dany rok podatkowy w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub ich części.
Obowiązek składania deklaracji DL – 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

 

KOGO DOTYCZY:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki

organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby prawne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: nie dotyczy

 

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).
Załączniki:
Pobierz plik (DL-1.pdf)Pobierz [Deklaracja na podatek leśny] 51 kB
Pobierz plik (ZDL-1.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu] 35 kB
Pobierz plik (ZDL-2.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania] 34 kB
Złożenie deklaracji od środków transportowych

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie  obowiązku podatkowego:

 

KOGO DOTYCZY:

Osób fizycznych i osób prawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kłomnice, a będących  właścicielami środków transportowych : samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, przyczep i naczep.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
1    deklarację na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem dołączonym do procedury (dowód rejestracyjny pojazdu, umowę (fakturę) kupna pojazdu, dowód osobisty)
2    korektę deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem dołączonym do procedury (dokumenty zbycia pojazdu, zgłoszenie wyrejestrowania, decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu)

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: nie dotyczy

 

UWAGI:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych.

 • Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 • Obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 • Obowiązek podatkowy, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestracyjnego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 • Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w uchwale rady gminy ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  ( Dz.U. z 2019r. poz.1170 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r. , poz. 2436)
Załączniki:
Pobierz plik (DT-1.pdf)Pobierz [Deklaracja na podatek od środków transportowych] 68 kB
Pobierz plik (DT-1a.pdf)Pobierz [Załącznik do deklaracji DT-1] 59 kB
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kłomnice mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

 

KOGO DOTYCZY:

Osób  będących podatnikami podatku rolnego,  leśnego, od nieruchomości, transportowego na terenie  Gminy Kłomnice

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia

 

OPŁATY: Za wydanie zaświadczenia 21,00 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: 7 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60, z późn. zm.)
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaswiadcz o niezaleg.doc)Druk [Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu] 25 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaswiadcz o niezaleg.pdf)Druk [Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu] 44 kB
Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kłomnice mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.

 

KOGO DOTYCZY:

O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku na terenie Gminy Kłomnice

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych.

 

OPŁATY: 

Opłata skarbowa za zaświadczenie 17,00 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach m.in.:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych
 • zatrudnienia, świadczeń socjalnych
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: 7 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 306 a, 306 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60, z późn. zm.)

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.doc)Druk [wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego] 25 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf)Druk [wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego ] 39 kB

Drogi

Zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót

 OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi będącej własnością Gminy Kłomnice (drogi publicznej lub drogi wewnętrznej) celem prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

KOGO DOTYCZY:

Dotyczy każdego, kto chce uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót (wniosek można zredagować dowolnie pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie elementy wyszczególnione na druku)
 2. mapa z zaznaczonymi elementami dotyczącymi wykonywanych robót (z projektu budowlanego)
 3. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym (do uzgodnienia)
 4. projekt organizacji ruchu (do uzgodnienia)
 5. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (decyzja w przypadku drogi publicznej)

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: załącznik, część III, pkt 44, ust. 8

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urzędu Gminy Kłomnice (przesyłka pocztowa lub osobiście - pokój nr  205)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. dotyczy dróg publicznych - od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.
 2. dotyczy dróg wewnętrznych – nie przysługuje odwołanie

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. art. 40, ust. 1- 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.),
 2. uchwały Nr 152/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_zajęcie pasa drog celem prowadzenia robót.doc)Wniosek [wniosek o zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót] 78 kB
Pobierz plik (wniosek_zajęcie pasa drog celem prowadzenia robót.pdf)Wniosek [wniosek o zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót] 83 kB
Zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi będącej własnością Gminy Kłomnice (drogi publicznej lub drogi wewnętrznej) celem umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

KOGO DOTYCZY:

Dotyczy inwestora, który zamierza umieścić w pasie drogowym urządzenie, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wniosek można zredagować dowolnie pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie elementy wyszczególnione na druku)
 2. mapa z zaznaczonymi elementami infrastruktury technicznej (z projektu budowlanego)
 3. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (decyzja w przypadku drogi publicznej)

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: załącznik, część III, pkt 44, ust. 8

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice (przesyłka pocztowa lub osobiście - pokój nr  205)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. dotyczy dróg publicznych - od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.
 2. dotyczy dróg wewnętrznych – nie przysługuje odwołanie

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. art. 40, ust. 1- 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.),
 2. uchwały Nr 152/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urządzenia.doc)Wniosek [wniosek o wydanie zezwolenia] 69 kB
Pobierz plik (wniosek_zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urządzenia.pdf)Wniosek [wniosek o wydanie zezwolenia] 73 kB
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

 

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

 1. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi będącej własnością Gminy Kłomnice (drogi publicznej lub drogi wewnętrznej).
 2. Uzgodnienie przebudowy lub zmiany statusu zjazdu istniejącego (np. ze zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny)

 

KOGO DOTYCZY:

Dotyczy każdego, kto chce uzyskać wstępną zgodę od właściciela drogi (Gminy Kłomnice) na wykonanie lub przebudowę zjazdu łącznie z warunkami jakim odpowiadać powinien zjazd

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. 1.wypełniony wniosek o lokalizację zjazdu (wniosek można zredagować dowolnie pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie elementy wyszczególnione na druku)
 2. 2.mapa sytuacyjno-wysokościowa lub ewidencyjna lub do celów projektowych (może być ksero)

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. część III, pkt 44, poz. 9 (Dz. U. nr 225, poz. 1635)....

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice (przesyłka pocztowa lub osobiście - pokój nr  205)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. dotyczy dróg publicznych - od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.
 2. dotyczy dróg wewnętrznych – nie przysługuje odwołanie

 

PODSTAWA PRAWNA:

art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o lokalizację zjazdu.doc)Wniosek [wniosek o lokalizację zjazdu] 59 kB
Pobierz plik (wniosek o lokalizację zjazdu.pdf)Wniosek [wniosek o lokalizację zjazdu] 87 kB

Gospodarka komunalna

Wystąpienie o wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego odbywa się w następującej kolejności:

 1. Wypełniamy wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej – sieci kanalizacyjnej. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy pokój 205 lub pobrać z załacznika. Do wniosku wymagane są dwa załączniki mapę do celów projektowych i akt prawny uprawniający do władania nieruchomością.
 2. Urząd Gminy wydaje warunki techniczne wykonania przyłącza (pokój 205)
 3. Zlecamy zaprojektowanie przyłącza projektantowi posiadającemu uprawnienia, potrzebne będą otrzymane z Urzędu Gminy warunki techniczne oraz mapa do celów projektowych.
 4. Gotowy projekt składamy do Urzędu Gminy (pokój 207), gdzie zostaje wydana zgoda (lub odmowa) na wykonanie przyłącza.
 5. Budowa przyłącza realizowana jest przez wyspecjalizowaną firmę – zatrudnia ją petent.
 6. Po wykonaniu przyłącza należy ten fakt zgłosić w Urzędzie Gminy (pokój 207)
 7. Wykonaną przez geodetę inwentaryzację powykonawczą zabudowanych urządzeń, dostarczamy do Urzędu Gminy (pokój 207) w terminie 60 dni od daty wykonania przyłącza.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny lub akt własności ziemi)
 2. Mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę

OPŁATY:

Brak opłat skarbowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: 

Urząd Gminy Kłomnice, referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

TERMIN ODPOWIEDZI: Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

  

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek - warunki techniczne.doc)Wniosek [wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej ] 28 kB
Pobierz plik (Wniosek - warunki techniczne.pdf)Wniosek [wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej ] 111 kB
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Postępowanie wszczyna się na wniosek ( dostępny na stronie Urzędu Gminy Kłomnice) podmiotu ubiegającego się o zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, zgodnego z Kodeksem postępowania administracyjnego, zezwolenie (wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat) wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na które przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391) wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku: zaległości podatkowych ( druk z Urzędu Skarbowego) i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (z ZUS-u), w oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"),

- Odpis z rejestru przedsiębiorców (wpis do KRS),

- Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (umowa),

- Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z potwierdzeniem przeprowadzonych badań technicznych,

- Dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, gdzie jest zaplecze techniczne,

- Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.2006, Nr 225, poz. 1635, ze zmianami).

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 107 zł.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Zezwolenie o udzielenie świadczenia usług w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydawane jest podstawie art. 7 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391)

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.doc)Wniosek [Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług] 37 kB
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.pdf)Wniosek [Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług ] 75 kB
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłomnice tworzy i prowadzi Wójt Gminy Kłomnice od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłomnice jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Kłomnice na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:


1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz.1337) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także :

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 9 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391).

- Ustawa z dnia 1 lipca 2011 (Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz.1337) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.doc)Oświadczenie [ ] 29 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.pdf)Oświadczenie [ ] 57 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.doc)wniosek_rdr.doc [ ] 30 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.pdf)Wniosek [ ] 67 kB

 

Kwartalne sprawozdanie sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Kłomnice w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

 

SPRAWOZDANIE ZAWIERA:

 1. Informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru Gminy Kłomnice;
 2. Informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 3. Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe;

 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391)

Załączniki:
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.doc)Sprawozdanie [ ] 158 kB
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.pdf)Sprawozdanie [ ] 163 kB
Półroczne sprawozdanie sporządzane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzenia półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Kłomnice w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

SPRAWOZDANIE ZAWIERA:

 1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 2. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  - przekazanych do składowania na składowisku odpadów;
  - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
 3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
 4. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - pokój 201.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

Załączniki:
Pobierz plik (1 Wzor_polrocznego_sprawozdania_podmiotu_odbierajacego_odpady_komunalne_od_wlascicieli_nieruchomosci.doc)Sprawozdanie [ ] 222 kB

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika
 2. karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) – 3egzemplarze,
 3. kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie– 3 egzemplarze.
 4. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze.
 5. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia – 3 egzemplarze.
 6. wersja elektroniczna – 1 egzemplarz.
 7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony - 1 egzemplarz
 8. opłaty skarbowe: 205,00 zł.za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, i/lub 17,00zł za ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury

 

OPŁATY:

 

Opłata skarbowa wynosi 205 zł.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o decyzję środowiskową.doc)Wniosek [wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] 58 kB
Pobierz plik (Wniosek o decyzję środowiskową.pdf)Wniosek [wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] 282 kB

Referat Geodezji

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Ogólny opis sprawy/zadania

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Inicjowane jest na wniosek złożony przez właściciela, współwłaściciela, użytkownika i współużytkownika wieczystego.

We wniosku nie należy wskazywać geodety uprawnionego, który dokona czynności ustalenia granic.
W sprawach dotyczących rozgraniczenia to na organie spoczywa obowiązek wskazania i upoważnienia geodety, zaś przepisy regulujące postępowanie rozgraniczeniowe nie nakładają na organ obowiązku dopuszczenia stron do udziału w procedurze wyboru geodety.

W przypadku wątpliwości co do zasadności prowadzenia postępowania wnioskodawca może zostać wezwany przez organ do uzupełnienia wniosku, poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów, lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest stroną postępowania, tj. nie posiada tytułu prawnego (własność, użytkowanie wieczyste, a także użytkowanie gruntu, lub prawo służebności gruntowej) do żadnej z nieruchomości wskazanych we wniosku, lub postępowanie w sprawie ustalenia granic zostało już wcześniej zakończone ostateczną decyzją administracyjną, lub prawomocnym orzeczeniem sądu, czy też w innych uzasadnionych przypadkach, organ może wydać decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego. Od decyzji tej przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Jeżeli brak jest przeszkód do prowadzenia postępowania organ zawiadamia pisemnie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości sąsiednich o złożonym wniosku.

W wyznaczonym w piśmie terminie osoby te mogą się wypowiedzieć, co do zasadności złożonego wniosku. Po  okresie wyznaczonym w zawiadomieniu stron do wypowiedzenia się co do zasadności złożonego wniosku o rozgraniczenie, organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania
w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Na postanowienie to nie służy zażalenie.

Organ w drodze zapytania ofertowego wyłania geodetę uprawnionego. O złożonych ofertach (kwota wynagrodzenia, termin realizacji prac) organ poinformuje strony pisemnie, umożliwiając im wypowiedzenie się w stosunku do wybranej oferty. O wydanym upoważnieniu dla geodety uprawnionego strony zostaną poinformowane pisemnie.

Upoważniony przez Wójta Gminy Kłomnice geodeta uprawniony – dokonuje ustalenia przebiegu granic na podstawie danych zgromadzonych w operacie ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentów znajdujących się
w aktach ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wskazanych we wniosku, oraz innych dokumentów uzyskanych od uczestników postępowania. Po okresie niezbędnym do przeprowadzenia przez geodetę uprawnionego analizy dostępnych dokumentów – wnioskodawca, podobnie jak pozostałe strony postępowania otrzymają  pisemne wezwanie do stawienia się na gruncie
w wyznaczonym terminie. Wezwanie to powinno zostać dostarczone co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem do stawienia się na gruncie. (UWAGA: nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje czynności geodety.

Na gruncie geodeta uprawniony w obecności stron dokonuje czynności ustalenia przebiegu granic 
oraz sporządza dokumentację z rozgraniczenia nieruchomości. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości  dostarczana jest przez geodetę do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej gdzie podlega weryfikacji. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami. W wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności zwraca się upoważnionemu geodecie dokumentację do poprawy
i uzupełnienia. Może to spowodować konieczność ponownego wezwania stron postępowania do stawienia się na gruncie, a przez co może się wydłużyć czas trwania postępowania.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i zgromadzeniu całego materiału dowodowego strony otrzymają pisemne zawiadomienie o możliwości zapoznania się we wskazanym terminie z aktami sprawy.

Po upływie terminu do zapoznania się z aktami sprawy stronom postępowania zostanie doręczona decyzja kończąca postępowanie administracyjne. Wraz z decyzją w sprawie, organ wydaje postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania, wraz z jednoczesnym wskazaniem osób obciążonych tymi kosztami, oraz terminem uiszczenia należności. Na postanowienie to stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu II instancji (SKO). Nieuregulowane wobec organu należności podlegają egzekucji administracyjnej.

Jeżeli od wydanej decyzji nie wniesiono odwołania, lub żądania przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd powszechny, decyzja staje się ostateczna.

Jeżeli przebieg granic nie został ustalony, a sprawa została przekazana do sądu powszechnego, strony powinny oczekiwać pisma z sądu w tej sprawie.

 

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o rozgraniczenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (tj. akt własności ziemi, akt notarialny, aktualny odpis z księgi wieczystej, ostateczna decyzja lub prawomocne orzeczenie sądu),
 • kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem odcinków granic będących przedmiotem wniosku,
 • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika.
 • we wniosku należy uzasadnić potrzebę rozgraniczenia, mając na uwadze, że nie zawsze ona istnieje, zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 ww. ustawy: "przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy"; z uwagi na powyższe w celu uzasadnienia potrzeby rozgraniczenia wskazane jest dołączenie do wniosku opinii geodety uprawnionego o braku możliwości wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych.

Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.


Opłata skarbowa:

 • za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53),
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej - część IV),
 • za wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej decyzji - 5 zł za każdą stronę formatu A4 (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część II pkt 4).

Obowiązek zapłaty kosztów postępowania powstaje z chwilą ostateczności postanowienia o ustaleniu wysokości kosztów postępowania, które zostanie wydane jednocześnie z wydaniem decyzji (ewentualne koszty postępowania wymienione w art. 263 k.p.a., np. prac geodezyjnych).

Miejsce złożenia

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Geodezji (pok. 203)

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji

 

Termin odpowiedzi

Okres oczekiwania na wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego wynosi nie więcej niż miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie więcej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku o rozgraniczenie.

 

Okres oczekiwania na wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości wynosi do miesiąca od daty przedłożenia przez geodetę kompletnej dokumentacji z rozgraniczenia w siedzibie urzędu,
po wcześniejszej pozytywnej kontroli i przyjęciu operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Uprawomocnienie decyzji o rozgraniczeniu następuje po upływie dwóch tygodni od daty doręczenia decyzji.

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

 1. Gdy zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.
 2. Gdy zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał; zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 3. W przypadku ustalenia przebiegu granicy na podstawie zebranych dowodów, lub na podstawie zgodnego oświadczenia stron, lub oświadczenia jednej ze stron, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy, organ wydaje decyzję o ustaleniu granicy. Jeżeli strona jest niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może, podobnie jak i pozostałe strony postępowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, żądać przekazania sprawy sądowi.
 4. Gdy zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania, lub decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, od decyzji tej przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 5. Zażalenie na ewentualne postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

WYDANIE KOPII AKTU WŁASNOŚCI ZIEMI (AWZ)

Ogólny opis sprawy/zadania

Zgodnie z art. 73 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona może żądać wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych kopii, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Zgodnie z art. 74 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odmowa uwierzytelnienia kopii/odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Kogo dotyczy

Osób objętych aktem własności ziemi lub ich następców prawnych (należy okazać tytuł potwierdzający następstwo prawne)

Wymagane dokumenty

 1. Uzupełniony wniosek owydanie kopii aktu własności ziemi 
 2. Tytuł potwierdzający następstwo prawne
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od czynności urzędowej jaką jest wydanie kopii aktu.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty

 • wydanie kopii AWZ (poświadczenie zgodności) podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony  (cz. II, pkt 4  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Geodezji (pok. 203)

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania uwierzytelnionych dokumentów stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o wydanie kserokopii AWZ

Nadanie numeru porządkowego budynku

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA

Numery porządkowe muszą mieć budynki mieszkalne oraz inne budynki przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi.

Numery porządkowe przyjmują postać liczb całkowitych od 1 do n. Jeżeli nie istnieje możliwość nadania numeru porządkowego w postaci wyłącznie liczby całkowitej stosuje się liczbę całkowitą uzupełnioną wielką literą alfabetu łacińskiego od A do Z, wyłączając litery I, O, Q, a w przypadku wyczerpania liter alfabetu łacińskiego dopuszcza się użycie w numerze drugiej litery alfabetu łacińskiego od A do Z. Nie nadaje się odrębnych numerów porządkowych dla poszczególnych kondygnacji budynków.

Nadawanie numerów porządkowych związanych z określoną ulicą odbywa się w następujący sposób:

 • numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości
  ku jej granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód
 • numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości
 • numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami nieparzystymi, a po prawej stronie liczbami parzystymi
 • numery porządkowe obiektów przylegających do placu wzrastają, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
 • jeżeli plac powstaje z  rozszerzenia lub skrzyżowania ulic, dla obiektów przylegających do placu ustala się kolejne numery porządkowe jednej z ulic przechodzących przez plac.

Jeżeli nadawanie kolejnych numerów porządkowych spowoduje zaburzenie dotychczasowego
ładu i czytelności numeracji porządkowej, organ prowadzący ewidencję podejmuje działania umożliwiające nadawanie numerów porządkowych zgodnie z ładem w zakresie numeracji porządkowej.

Aby nadać numer porządkowy należy złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie tego numeru.
W tym celu nie trzeba uzyskiwać wcześniej pozwolenia na użytkowanie budynku ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy. Numer porządkowy można ustalić również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także planowanego do wybudowania. Gdy nowo wybudowany budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, to należy ustalić go zanim przystąpi się do jego użytkowania.

Po dokonaniu oceny złożonego wniosku oraz załączników zostaje ustalony numer porządkowy,
a wnioskodawca o fakcie tym zostaje poinformowany przez wydanie pisemnego zawiadomienia. Takie zawiadomienie wysyłane jest także do wszystkich właścicieli nieruchomości lub innych podmiotów, które władają nieruchomością – uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego podpisany przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli.
Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 

 

OPŁATY

Brak opłaty skarbowej za wydanie zawiadomienia

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Geodezji (pok. 203)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Geodezji

TERMIN ODPOWIEDZI

30 dni od złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się.

UWAGI

Po nadaniu numeru budynku powstaje obowiązek zamontowania tabliczki z numerem porządkowym. Należy zrobić to w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, a jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości – na ogrodzeniu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru. Tabliczkę z numerem trzeba zakupić na własny koszt.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

Elektroniczne załatwianie spraw

E-PUAP

Platforma E-PUAP

Aby skontaktować się za pomącą platformy E-PUAP należy:

 • wybrać z alfabetycznej listy spraw usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
 • bez dokonywania dalszych zmian kliknąc na przycisk "Przejdź do formularza". 
 • wybrać adresata wpisując w okienku Ustaw/zmień adresata nazwę Kłomnice i wybierając Urząd Gminy Kłomnice
 • wypełnić pzostałe pola formularza
 • podpisać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
 • wysłać w trybie przedłożenia

Adres skrytki urzędu: /xif0sg529o/SkrytkaESP