Ogólny opis sprawy/zadania

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Inicjowane jest na wniosek złożony przez właściciela, współwłaściciela, użytkownika i współużytkownika wieczystego.

We wniosku nie należy wskazywać geodety uprawnionego, który dokona czynności ustalenia granic.
W sprawach dotyczących rozgraniczenia to na organie spoczywa obowiązek wskazania i upoważnienia geodety, zaś przepisy regulujące postępowanie rozgraniczeniowe nie nakładają na organ obowiązku dopuszczenia stron do udziału w procedurze wyboru geodety.

W przypadku wątpliwości co do zasadności prowadzenia postępowania wnioskodawca może zostać wezwany przez organ do uzupełnienia wniosku, poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów, lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest stroną postępowania, tj. nie posiada tytułu prawnego (własność, użytkowanie wieczyste, a także użytkowanie gruntu, lub prawo służebności gruntowej) do żadnej z nieruchomości wskazanych we wniosku, lub postępowanie w sprawie ustalenia granic zostało już wcześniej zakończone ostateczną decyzją administracyjną, lub prawomocnym orzeczeniem sądu, czy też w innych uzasadnionych przypadkach, organ może wydać decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego. Od decyzji tej przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Jeżeli brak jest przeszkód do prowadzenia postępowania organ zawiadamia pisemnie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości sąsiednich o złożonym wniosku.

W wyznaczonym w piśmie terminie osoby te mogą się wypowiedzieć, co do zasadności złożonego wniosku. Po  okresie wyznaczonym w zawiadomieniu stron do wypowiedzenia się co do zasadności złożonego wniosku o rozgraniczenie, organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania
w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Na postanowienie to nie służy zażalenie.

Organ w drodze zapytania ofertowego wyłania geodetę uprawnionego. O złożonych ofertach (kwota wynagrodzenia, termin realizacji prac) organ poinformuje strony pisemnie, umożliwiając im wypowiedzenie się w stosunku do wybranej oferty. O wydanym upoważnieniu dla geodety uprawnionego strony zostaną poinformowane pisemnie.

Upoważniony przez Wójta Gminy Kłomnice geodeta uprawniony – dokonuje ustalenia przebiegu granic na podstawie danych zgromadzonych w operacie ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentów znajdujących się
w aktach ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wskazanych we wniosku, oraz innych dokumentów uzyskanych od uczestników postępowania. Po okresie niezbędnym do przeprowadzenia przez geodetę uprawnionego analizy dostępnych dokumentów – wnioskodawca, podobnie jak pozostałe strony postępowania otrzymają  pisemne wezwanie do stawienia się na gruncie
w wyznaczonym terminie. Wezwanie to powinno zostać dostarczone co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem do stawienia się na gruncie. (UWAGA: nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje czynności geodety.

Na gruncie geodeta uprawniony w obecności stron dokonuje czynności ustalenia przebiegu granic 
oraz sporządza dokumentację z rozgraniczenia nieruchomości. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości  dostarczana jest przez geodetę do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej gdzie podlega weryfikacji. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami. W wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności zwraca się upoważnionemu geodecie dokumentację do poprawy
i uzupełnienia. Może to spowodować konieczność ponownego wezwania stron postępowania do stawienia się na gruncie, a przez co może się wydłużyć czas trwania postępowania.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i zgromadzeniu całego materiału dowodowego strony otrzymają pisemne zawiadomienie o możliwości zapoznania się we wskazanym terminie z aktami sprawy.

Po upływie terminu do zapoznania się z aktami sprawy stronom postępowania zostanie doręczona decyzja kończąca postępowanie administracyjne. Wraz z decyzją w sprawie, organ wydaje postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania, wraz z jednoczesnym wskazaniem osób obciążonych tymi kosztami, oraz terminem uiszczenia należności. Na postanowienie to stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu II instancji (SKO). Nieuregulowane wobec organu należności podlegają egzekucji administracyjnej.

Jeżeli od wydanej decyzji nie wniesiono odwołania, lub żądania przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd powszechny, decyzja staje się ostateczna.

Jeżeli przebieg granic nie został ustalony, a sprawa została przekazana do sądu powszechnego, strony powinny oczekiwać pisma z sądu w tej sprawie.

 

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o rozgraniczenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (tj. akt własności ziemi, akt notarialny, aktualny odpis z księgi wieczystej, ostateczna decyzja lub prawomocne orzeczenie sądu),
 • kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem odcinków granic będących przedmiotem wniosku,
 • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika.
 • we wniosku należy uzasadnić potrzebę rozgraniczenia, mając na uwadze, że nie zawsze ona istnieje, zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 ww. ustawy: "przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy"; z uwagi na powyższe w celu uzasadnienia potrzeby rozgraniczenia wskazane jest dołączenie do wniosku opinii geodety uprawnionego o braku możliwości wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych.

Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.


Opłata skarbowa:

 • za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53),
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej - część IV),
 • za wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej decyzji - 5 zł za każdą stronę formatu A4 (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część II pkt 4).

Obowiązek zapłaty kosztów postępowania powstaje z chwilą ostateczności postanowienia o ustaleniu wysokości kosztów postępowania, które zostanie wydane jednocześnie z wydaniem decyzji (ewentualne koszty postępowania wymienione w art. 263 k.p.a., np. prac geodezyjnych).

Miejsce złożenia

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Geodezji (pok. 203)

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji

 

Termin odpowiedzi

Okres oczekiwania na wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego wynosi nie więcej niż miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie więcej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku o rozgraniczenie.

 

Okres oczekiwania na wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości wynosi do miesiąca od daty przedłożenia przez geodetę kompletnej dokumentacji z rozgraniczenia w siedzibie urzędu,
po wcześniejszej pozytywnej kontroli i przyjęciu operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Uprawomocnienie decyzji o rozgraniczeniu następuje po upływie dwóch tygodni od daty doręczenia decyzji.

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

 1. Gdy zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.
 2. Gdy zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał; zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 3. W przypadku ustalenia przebiegu granicy na podstawie zebranych dowodów, lub na podstawie zgodnego oświadczenia stron, lub oświadczenia jednej ze stron, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy, organ wydaje decyzję o ustaleniu granicy. Jeżeli strona jest niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może, podobnie jak i pozostałe strony postępowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, żądać przekazania sprawy sądowi.
 4. Gdy zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania, lub decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, od decyzji tej przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 5. Zażalenie na ewentualne postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o rozgraniczenie.pdf)Wniosek o rozgraniczenie.pdf[ ]146 kB

Ogólny opis sprawy/zadania

Zgodnie z art. 73 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona może żądać wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych kopii, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Zgodnie z art. 74 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odmowa uwierzytelnienia kopii/odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Kogo dotyczy

Osób objętych aktem własności ziemi lub ich następców prawnych (należy okazać tytuł potwierdzający następstwo prawne)

Wymagane dokumenty

 1. Uzupełniony wniosek owydanie kopii aktu własności ziemi 
 2. Tytuł potwierdzający następstwo prawne
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od czynności urzędowej jaką jest wydanie kopii aktu.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty

 • wydanie kopii AWZ (poświadczenie zgodności) podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony  (cz. II, pkt 4  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Geodezji (pok. 203)

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_kserokopii_AWZ.pdf)Wniosek o wydanie kserokopii AWZ[ ]261 kB

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania uwierzytelnionych dokumentów stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o wydanie kserokopii AWZ

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA

Numery porządkowe muszą mieć budynki mieszkalne oraz inne budynki przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi.

Numery porządkowe przyjmują postać liczb całkowitych od 1 do n. Jeżeli nie istnieje możliwość nadania numeru porządkowego w postaci wyłącznie liczby całkowitej stosuje się liczbę całkowitą uzupełnioną wielką literą alfabetu łacińskiego od A do Z, wyłączając litery I, O, Q, a w przypadku wyczerpania liter alfabetu łacińskiego dopuszcza się użycie w numerze drugiej litery alfabetu łacińskiego od A do Z. Nie nadaje się odrębnych numerów porządkowych dla poszczególnych kondygnacji budynków.

Nadawanie numerów porządkowych związanych z określoną ulicą odbywa się w następujący sposób:

 • numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości
  ku jej granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód
 • numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości
 • numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami nieparzystymi, a po prawej stronie liczbami parzystymi
 • numery porządkowe obiektów przylegających do placu wzrastają, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
 • jeżeli plac powstaje z  rozszerzenia lub skrzyżowania ulic, dla obiektów przylegających do placu ustala się kolejne numery porządkowe jednej z ulic przechodzących przez plac.

Jeżeli nadawanie kolejnych numerów porządkowych spowoduje zaburzenie dotychczasowego
ładu i czytelności numeracji porządkowej, organ prowadzący ewidencję podejmuje działania umożliwiające nadawanie numerów porządkowych zgodnie z ładem w zakresie numeracji porządkowej.

Aby nadać numer porządkowy należy złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie tego numeru.
W tym celu nie trzeba uzyskiwać wcześniej pozwolenia na użytkowanie budynku ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy. Numer porządkowy można ustalić również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także planowanego do wybudowania. Gdy nowo wybudowany budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, to należy ustalić go zanim przystąpi się do jego użytkowania.

Po dokonaniu oceny złożonego wniosku oraz załączników zostaje ustalony numer porządkowy,
a wnioskodawca o fakcie tym zostaje poinformowany przez wydanie pisemnego zawiadomienia. Takie zawiadomienie wysyłane jest także do wszystkich właścicieli nieruchomości lub innych podmiotów, które władają nieruchomością – uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego podpisany przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli.
Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 

 

OPŁATY

Brak opłaty skarbowej za wydanie zawiadomienia

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Geodezji (pok. 203)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Geodezji

TERMIN ODPOWIEDZI

30 dni od złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się.

UWAGI

Po nadaniu numeru budynku powstaje obowiązek zamontowania tabliczki z numerem porządkowym. Należy zrobić to w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, a jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości – na ogrodzeniu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru. Tabliczkę z numerem trzeba zakupić na własny koszt.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

Ostatnie aktualnosći