Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. zakup i dostawa roweru miejskiego oraz roweru wspomaganego elektrycznie  wraz z akcesoriami

w ramach projektu p.n. ”Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”  o numerze wniosku: WND-RPSL.09.01.05-24-004D/20, i numerze  umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-004D/20-00.Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach,

42 – 270 Kłomnice ul. Strażackiej 18 A

 

a

Ostatnie aktualnosći

30-06-2023

Rajd!