PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika
 2. karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) – 3egzemplarze,
 3. kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie– 3 egzemplarze.
 4. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze.
 5. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia – 3 egzemplarze.
 6. wersja elektroniczna – 1 egzemplarz.
 7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony - 1 egzemplarz
 8. opłaty skarbowe: 205,00 zł.za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, i/lub 17,00zł za ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury

 

OPŁATY:

 

Opłata skarbowa wynosi 205 zł.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o decyzję środowiskową.doc)Wniosek [wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] 58 kB
Pobierz plik (Wniosek o decyzję środowiskową.pdf)Wniosek [wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] 282 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_decyzje_środowiskowa_2017.doc)Wniosek[wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach]75 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_decyzje_środowiskowa_2017.pdf)Wniosek[wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach]310 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzenia półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Kłomnice w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

SPRAWOZDANIE ZAWIERA:

 1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 2. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  - przekazanych do składowania na składowisku odpadów;
  - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
 3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
 4. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - pokój 201.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

Załączniki:
Pobierz plik (1 Wzor_polrocznego_sprawozdania_podmiotu_odbierajacego_odpady_komunalne_od_wlascicieli_nieruchomosci.doc)Sprawozdanie [ ] 222 kB

 

Załączniki:
Pobierz plik (1 Wzor_polrocznego_sprawozdania_podmiotu_odbierajacego_odpady_komunalne_od_wlascicieli_nieruchomosci.doc)Sprawozdanie[ ]222 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Kłomnice w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

 

SPRAWOZDANIE ZAWIERA:

 1. Informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru Gminy Kłomnice;
 2. Informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 3. Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe;

 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391)

Załączniki:
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.doc)Sprawozdanie [ ] 158 kB
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.pdf)Sprawozdanie [ ] 163 kB
Załączniki:
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.doc)Sprawozdanie[ ]158 kB
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.pdf)Sprawozdanie[ ]163 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłomnice tworzy i prowadzi Wójt Gminy Kłomnice od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłomnice jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Kłomnice na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:


1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz.1337) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także :

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 9 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391).

- Ustawa z dnia 1 lipca 2011 (Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz.1337) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.doc)Oświadczenie [ ] 29 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.pdf)Oświadczenie [ ] 57 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.doc)wniosek_rdr.doc [ ] 30 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.pdf)Wniosek [ ] 67 kB

 

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.doc)Oświadczenie[ ]29 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.pdf)Oświadczenie [ ]57 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.doc)wniosek_rdr.doc[ ]30 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.pdf)Wniosek[ ]67 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Postępowanie wszczyna się na wniosek ( dostępny na stronie Urzędu Gminy Kłomnice) podmiotu ubiegającego się o zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, zgodnego z Kodeksem postępowania administracyjnego, zezwolenie (wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat) wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na które przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391) wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku: zaległości podatkowych ( druk z Urzędu Skarbowego) i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (z ZUS-u), w oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"),

- Odpis z rejestru przedsiębiorców (wpis do KRS),

- Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (umowa),

- Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z potwierdzeniem przeprowadzonych badań technicznych,

- Dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, gdzie jest zaplecze techniczne,

- Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.2006, Nr 225, poz. 1635, ze zmianami).

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 107 zł.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Zezwolenie o udzielenie świadczenia usług w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydawane jest podstawie art. 7 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391)

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.doc)Wniosek [Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług] 37 kB
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.pdf)Wniosek [Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług ] 75 kB
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.doc)Wniosek[Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług]37 kB
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.pdf)Wniosek[Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług ]75 kB

Ostatnie aktualnosći