KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM:

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uwagi:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Kłomnice, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kłomnice, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Na podstawie art. 122. ustawy Prawo Oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy o Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Koszt kształcenia młodocianych pracowników jest finansowany ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez wojewodę. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 493,13zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 10 510,00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 266,95 zł

Waloryzacja dofinansowania:
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

OPŁATY:

Bez opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę;
 • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • dyplom, świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki;
 • dokument potwierdzający zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • oświadczenie o niepodleganiu ustawie o rachunkowości lub oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
Pobierz plik (form_pomoc_de_minimis.xls)Formularz [pomoc de minimis] 141 kB
Pobierz plik (oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości] 133 kB
Pobierz plik (oświadczenie o powiazanych jedn.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o powiązanych jednostkach] 258 kB
Pobierz plik (oświadczenie o połączeniu.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o połączeniu] 206 kB
Pobierz plik (pomoc de minimis - formularz i instrukcja.pdf)Formularz i instrukcja [pomoc de minimis - formularz i instrukcja] 325 kB
Pobierz plik (wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf)Wniosek [wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika] 408 kB
Pobierz plik (zawiad. o zaw.umowy z młodocianym prac.pdf)Zawiadomienie [zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem] 163 kB
Załączniki:
Pobierz plik (form_pomoc_de_minimis.xls)Formularz[pomoc de minimis]141 kB
Pobierz plik (oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości.pdf)Oświadczenie[oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości]133 kB
Pobierz plik (oświadczenie o powiazanych jedn.pdf)Oświadczenie[oświadczenie o powiązanych jednostkach]258 kB
Pobierz plik (oświadczenie o połączeniu.pdf)Oświadczenie[oświadczenie o połączeniu]206 kB
Pobierz plik (pomoc de minimis - formularz i instrukcja.pdf)Formularz i instrukcja[pomoc de minimis - formularz i instrukcja]325 kB
Pobierz plik (wniosek.pdf)Wniosek[Wniosek o dofinansowanie kosztów ksztaałcenia młodocianego pracownika]408 kB
Pobierz plik (zawiad. o zaw.umowy z młodocianym prac.pdf)Zawiadomienie[zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem]163 kB

Ostatnie aktualnosći

02-08-2023

Ogłoszenie