OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kłomnice mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.

 

KOGO DOTYCZY:

O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku na terenie Gminy Kłomnice

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych.

 

OPŁATY: 

Opłata skarbowa za zaświadczenie 17,00 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach m.in.:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych
 • zatrudnienia, świadczeń socjalnych
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: 7 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 306 a, 306 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60, z późn. zm.)

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.doc)Druk [wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego] 25 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf)Druk [wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego ] 39 kB
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.doc)Druk[wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego]25 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf)Druk[wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego ]39 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kłomnice mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

 

KOGO DOTYCZY:

Osób  będących podatnikami podatku rolnego,  leśnego, od nieruchomości, transportowego na terenie  Gminy Kłomnice

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia

 

OPŁATY: Za wydanie zaświadczenia 21,00 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: 7 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60, z późn. zm.)
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaswiadcz o niezaleg.doc)Druk [Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu] 25 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaswiadcz o niezaleg.pdf)Druk [Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu] 44 kB
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaswiadcz o niezaleg.doc)Druk[Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu]25 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaswiadcz o niezaleg.pdf)Druk[Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu]44 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie  obowiązku podatkowego:

 

KOGO DOTYCZY:

Osób fizycznych i osób prawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kłomnice, a będących  właścicielami środków transportowych : samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, przyczep i naczep.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
1    deklarację na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem dołączonym do procedury (dowód rejestracyjny pojazdu, umowę (fakturę) kupna pojazdu, dowód osobisty)
2    korektę deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem dołączonym do procedury (dokumenty zbycia pojazdu, zgłoszenie wyrejestrowania, decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu)

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: nie dotyczy

 

UWAGI:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych.

 • Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 • Obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 • Obowiązek podatkowy, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestracyjnego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 • Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w uchwale rady gminy ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  ( Dz.U. z 2019r. poz.1170 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r. , poz. 2436)
Załączniki:
Pobierz plik (DT-1.pdf)Pobierz [Deklaracja na podatek od środków transportowych] 68 kB
Pobierz plik (DT-1a.pdf)Pobierz [Załącznik do deklaracji DT-1] 59 kB
Załączniki:
Pobierz plik (dt-1-06-04.pdf)dt-1-06-04.pdf[ ]68 kB
Pobierz plik (dt-1a-06-03.pdf)dt-1a-06-03.pdf[ ]59 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:

składać deklarację  na podatek leśny (druk – DL – 1) na dany rok podatkowy w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub ich części.
Obowiązek składania deklaracji DL – 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

 

KOGO DOTYCZY:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki

organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby prawne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: nie dotyczy

 

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).
Załączniki:
Pobierz plik (DL-1.pdf)Pobierz [Deklaracja na podatek leśny] 51 kB
Pobierz plik (ZDL-1.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu] 35 kB
Pobierz plik (ZDL-2.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania] 34 kB
Załączniki:
Pobierz plik (dl-1-1-_v1_07.pdf)dl-1-1-_v1_07.pdf[ ]51 kB
Pobierz plik (zdl-1-01-11.pdf)zdl-1-01-11.pdf[ ]32 kB
Pobierz plik (zdl2-01-06.pdf)zdl2-01-06.pdf[ ]32 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:

składać deklarację  na podatek nieruchomości (druk - DN-1) na dany rok podatkowy w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub ich części.
Obowiązek składania deklaracji DN – 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

 

KOGO DOTYCZY:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby prawne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 

OPŁATY: Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, od daty złożenia informacji

 

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

 

UWAGI:

W przypadku nie złożenia deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie, zastosowane zostaną przepisy ustawy kodeks - karny skarbowy.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
 • Art. 6 ust. 6  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).
Załączniki:
Pobierz plik (DN-1.pdf)Pobierz [Deklaracja na podatek od nieruchomości] 73 kB
Pobierz plik (ZDN-1.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu] 35 kB
Pobierz plik (ZDN-2.pdf)Pobierz [Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania] 34 kB
Załączniki:
Pobierz plik (dn-1-1-_v9.pdf)dn-1-1-_v9.pdf[ ]73 kB
Pobierz plik (zdn1-01-17.pdf)zdn1-01-17.pdf[ ]38 kB
Pobierz plik (zdn2-01-13.pdf)zdn2-01-13.pdf[ ]37 kB

Ostatnie aktualnosći