OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane ramach działalności kulturalnej, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwiej ze względu na miejsce imprezy.

Zawiadomieni powinno zawierać następujące dane:

  1. Imię, nazwisko lub nazwę przedmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,
  2. Rodzaj i charakter imprezy,
  3. Miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,
  4. Określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Organ gminy może wydać decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej, rozrywkowej, które wydawane jest w trzech egzemplarzach:

  • egz. nr 1 - organizator
  • egz. nr 2 - Urząd Gminy Kłomnice
  • egz. nr 3 - Komisariat Policji w Kłomnicach.

Zawiadomienie powinno być podpisane przez organizatora oraz posiadać pieczęć i zgodę instytucji udostępniającej lokal na zorganizowanie imprezy.

Przed złożeniem zawiadomienia do Urzędu Gminy należy takie samo zawiadomienie złożyć na Komisariacie Policji w Kłomnicach oraz na zawiadomieniu składanym do Urzędu uzyskać pieczęć Komisariatu Policji.

 

OPŁATY: brak

 

MIEJSCE SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA: Urząd Gminy Kłomnice (sekretariat,  informacja - pokój 109)

 

TERMIN SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA:

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

 

TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI:

  1. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
  2. W przypadku uznania, że planowana impreza artystyczna lub rozrywkowa zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach, Wójt Gminy Kłomnice wydaje decyzję o zakazie jej odbycia. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji zakazującej organizowanie imprezy wnosi się w ciągu trzech dni od dnia jej otrzymania

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r., Nr 62, poz. 504)

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zawiadomienie o organizacji imprezy

 

Ostatnie aktualnosći