OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydawanie wypisu i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

KOGO DOTYCZY:

Z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu może wystąpić każdy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. numer ewidencyjny działki wraz z obrębem geodezyjny

OPŁATY:

 Opłata skarbowa:

 • od wypisu:
  1. do 5 stron - 30 zł
  2. powyżej 5 stron - 50 zł
 • od wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
  2. nie więcej niż - 200 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, Referat gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (pokój nr  210).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie wypis i wyrysu następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 503, z późn.zm.)

 

Załączniki:
Pobierz plik (druk - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.doc)Druk [Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu] 35 kB
Pobierz plik (druk - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.pdf)Druk [Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu] 65 kB
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_wypis_plan.doc)wniosek[wniosek o wydanie wypisu i wyrysu]27 kB
Pobierz plik (wniosek_wypis_plan.pdf)wniosek[wniosek o wydanie wypisu i wyrysu]89 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu miejscowego.

 

KOGO DOTYCZY:

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić każdy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. numer ewidencyjny działki
 2. mapa ewidencyjna z lokalizacją działki

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 17 zł, poza przypadkami zwolnionymi z opłaty na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, Referat gospodarki przestrzennej (pokój nr 210).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat gospodarki przestrzennej

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • 217-220 k.p.a.
Załączniki:
Pobierz plik (druk - zaśw o przeznaczeniu.doc)Wniosek [Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki ] 26 kB
Pobierz plik (druk - zaśw o przeznaczeniu.pdf)Wniosek [Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki ] 55 kB
Załączniki:
Pobierz plik (druk - zaśw o przeznaczeniu.doc)Wniosek[Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki ]26 kB
Pobierz plik (druk - zaśw o przeznaczeniu.pdf)Wniosek[Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki ]55 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Decyzję o warunkach zabudowy wydaję się dla terenu, który nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić każdy.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc z dniem 31.12.2003r.
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Przepisów pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc z dniem 31.12.2003r.

Przepisów pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.

Przepisów pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000. Mapa powinna obejmować także teren wokół działki, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów. Do wniosku należy dołączyć warunki przyłączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznej, wydane przez zarządców poszczególnych sieci.
  2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 107 zł. Sprawy dotyczące zabudowy mieszkaniowej są zwolnione od opłaty skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, Referat gospodarki przestrzennej (pokój nr  210).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat gospodarki przestrzennej

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu miejscowego (Dz.U. Nr164 poz.1589)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr164 poz. 1589),
Załączniki:
Pobierz plik (druk - wniosek warunki zabudowy.doc)Druk [Wniosek warunki zabudowy] 35 kB
Pobierz plik (druk - wniosek warunki zabudowy.pdf)Druk [Wniosek warunki zabudowy] 65 kB
Załączniki:
Pobierz plik (druk - wniosek warunki zabudowy.doc)Druk[Wniosek warunki zabudowy]35 kB
Pobierz plik (druk - wniosek warunki zabudowy.pdf)Druk[Wniosek warunki zabudowy]65 kB

Ostatnie aktualnosći