OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

W celu zarejestrowania psa rasy uznawanej za agresywną, należy złożyć w referacie  Rolnictwa i Leśnictwa  odpowiedni wniosek Wniosek powinien zawierać dane osobowe, miejsce zamieszkania wnioskodawcy, opis zwierzęcia (pochodzenie, rasę, datę urodzenia, płeć, imię, sposób oznakowania) i określenie miejsca warunków utrzymywania psa. Do wniosku należy dołączyć  świadectwo jego szczepień oraz uiścić opłatę skarbową w wys. 82 zł. Pracownik referatu rolnictwa wraz z kierownikiem schroniska „As” P.  Dariuszem Kaczmarkiem  przeprowadzają wizję lokalną, która decyduje o wydaniu zezwolenia. Ubiegać się o jego wydanie należy niezwłocznie po zakupie psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 1. amerykański pit bull terrier;
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentyński;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbash dog;
 9. anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujący;
 11. owczarek kaukaski

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.       Świadectwo szczepień

 

OPŁATY:  82 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.   w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek rejestracja psów ras uznawanych za agresywne.pdf)Druk [Wniosek rejestracji psów ras agresywnych ] 117 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek rejestracja psów ras uznawanych za agresywne.pdf)Druk[Wniosek rejestracji psów ras agresywnych ]117 kB

 

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Od 1 stycznia 2019 r. weszły nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz – co jest nowością – do chowu lub hodowli bydła. Limit zwrotu podatku został zwiększony z dotychczas obowiązujących 86 litrów oleju napędowego na hektar, do 100 litrów na hektar, co oznacza, że do takiej ilości zakupionego paliwa będzie przysługiwał zwrot akcyzy. Stawka zwrotu podatku akcyzowego na rok 2019 nie uległa zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. Oznacza to że rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100,00 zł zwrotu podatku akcyzowego.

Dodatkowe środki otrzymają hodowcy bydła.  Będą oni mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku (czyli w 2019 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku). Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą 1 DJP bydła otrzyma dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 30,00 złotych. Rolnicy jednak nie będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystywane przy chowie świń, owiec, drobiu czy innych zwierząt. 

W związku z powyższym hodowcy bydła będą musieli zadbać także o dodatkowe formalności. Do wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. A po takie zaświadczenie trzeba będzie się udać wcześniej do ARiMR.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenia z ARMIR o średniej rocznej liczbie  bydła w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego(w przypadku chowu lub hodowli bydła) 

 

TERMINY, W KTÓRYCH PRODUCENCI ROLNI MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO:

 • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego – producenci rolni powinni złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia
 • od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia - producenci rolni powinni złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca

 

OPŁATY:

Brak opłaty skarbowej za wydanie decyzji

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

 

UWAGI:

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W świetle powyższego na fakturze VAT nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340, zm. z 2018 r. poz. 2244 i poz. 2247).

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła.docx)Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła [ ] 22 kB
Pobierz plik (Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego [ ] 871 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Po wcześniejszym uzyskaniu zaświadczenia o zameldowaniu i zaświadczenia do celów emerytalno rentowych osoby zainteresowane umawiane są wraz ze świadkami na konkretny termin, który jest uzgadniany indywidualnie. Spisanie zeznań świadków i wypełnienie formularzy trwa około 20 min. Podpisane druki są do odbioru w pokoju 208 (rolnictwo i leśnictwo) w ciągu kilku dni od dnia spisania zeznań świadków.WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty
 2. wniosek o potwierdzenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
 3. zaświadczenie o zameldowaniu z ewidencji ludności Urzędu Gminy Kłomnice (pok. nr. 5) i zaświadczenie do celów emerytalno-rentowych ze Starostwa Powiatowego w Czestochowie, ul. Sobieskiego 9, pok. nr. 135

 

OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI: w ciągu 1 tygodnia od dnia spisania zeznań świadków

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

 • Art. 217 § 1 i art. 219 KPA (Dz. U. Nr 54, poz. 310)

 

Załączniki:
Pobierz plik (rp_8.pdf)Druk Rp-8 [Zeznanie świadka] 22 kB
Pobierz plik (ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów.pdf)Druk Rp-9 [Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów] 105 kB
Załączniki:
Pobierz plik (rp_8.pdf)Druk Rp-8[Zeznanie świadka]22 kB
Pobierz plik (ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów.pdf)Druk Rp-9[Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów]105 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

 1. Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nie wpisanej do rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
 2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
 3. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
 4. Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody czynności, o których mowa w art. 83 - 89, w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta.
 5. Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usunięcie:
  1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
  2. drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
  5. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
  6. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
  7. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
   • 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
    – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  1. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  2. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
  3. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
  4. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
  5. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
  6. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
  7. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
  8. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
 1. Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do:
  1. Krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
  2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
  3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
   • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  1. Drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
  2. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
  3. Drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
  4. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
  5. Drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  6. Drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  7. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
  8. Drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
  9. Drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natury 2000;
  10. Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
  11. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
   • Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
   • Inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, potwierdzających, że drzew lub krzewów stanowią złom lub wywrot;
  1. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych).
 4. Zgoda właściciela terenu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.
 5. Zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w przypadku występowania współwłaścicieli nieruchomości.
 6. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 7. Projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 4. W przypadku inwestycji - pozwolenie na budowę.​ 

 

OPŁATY:

Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

 

UWAGI:

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew (pojedyńczych pni drzew) lub krzewów.

Uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Kłomnice w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie:

 1. drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 2. drzew i krzewów na plantacjach drzew i krzewów;
 3. drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 4. drzew i krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 5. drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowymlub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 6. drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.).

 

Ostatnie aktualnosći