WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie został sporządzony w USC Kłomnice
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.

 

OPŁATY: Brak.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnic w zakresie przekazania wniosku do Urzędu Wojewody Śląskiego

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Informacji o terminie przyznania medalu udziela Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak.

 

UWAGI:

 1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Śląskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 90, poz.453).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Podanie o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.
 2. Inne dowody (dokumenty i  protokoły przesłuchania stron i świadków).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 39 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego
 2. Dowodami w postępowaniu są: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w odniesieniu do aktu urodzenia; karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu; zeznania świadków, zaświadczenia sądowe, notarialne, administracyjne oraz inne dowody pośrednie.
 3. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy; są to: wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, pełnomocnik lub osoba, która żąda rejestracji takich aktów ze względu na swój interes prawny.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • oryginał odpisu aktu stanu cywilnego lub jego kopia poświadczona przez urząd stanu cywilnego miejsca wystawienia,
 • urzędowe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula,
 • oświadczenia o nazwiskach noszonych przez żonę, męża, dzieci po zawarciu małżeństwa (składane przed kierownikiem w USC),

 

OPŁATY:

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany bezpośrednio po wpisaniu zagranicznego aktu 50 zł

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

miesiąc

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

Z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego składa do wybranego kierownika USC osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba. która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżęństwa

wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia

wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport
 • wszelkie dokumenty potwierdzające fakt sporządzenia aktu, będącego przedmiotem odtworzenia

  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula.

  Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

OPŁATY:

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia aktu 39 zł

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

 MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

Dokumenty będące podstawą odtworzenia nie podlegają zwrotowi.

Z wnioskiem o odtworzenie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

brak

WYMAGANE DOKUMENTY:

dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty), dokument tożsamości dziecka lub legitymacja szkolna - jeżeli ukończyło 13 rok życia.

 

OPŁATY:

opłata skarbowa za przyjęcie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska, jakie noszą lub nosiłyby wspólne dzieci małżonków  11 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

 

UWAGI:

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

Dziecku nie można nadać nazwiska męża matki (żony ojca) gdy:

- nosi ono nazwisko ojca

albo

- nosi ono nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (żony ojca), można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.

Oświadczenie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki (żony ojca) ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.
Protokół przyjęcia oświadczeń w/w osób stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w miejscu przyjmowania oświadczeń. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza miejscem przyjmowania oświadczeń – protokół przekazywany jest niezwłocznie do właściwego urzędu stanu cywilnego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 682);

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Brak

Ostatnie aktualnosći