Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2018.

Załącznik nr 1
do Zarządzenie Nr 18/2018
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 12.02.2018 r

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozdziału XII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 276.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, z późniejszymi zmianami.

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

ogłasza nabór kandydatów do komisji  opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2018.

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w pracach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów  podróży.

W skład Komisji mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1/ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2/ nie reprezentują organizacji / podmiotów biorących udział w konkursie;

3/ nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do Komisji przez organizacje pozarządowe  Komisja zostanie powołana zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Kłomnice 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania Komisji Konkursowej:

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria:

a)   w pierwszej kolejności oferty oceni pod względem formalnym;

b)   następnie pod względem merytorycznym:

  • ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta;
  • ocenia przedstawioną kalkulację  kosztów zadania.

Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji opiniującej oferty upływa z dniem 19.02.2018 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć w Urzędzie Gminy 
w Kłomnicach, pok. 103 bądź przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Wszelkich informacji udziela Pan Robert Kępa – główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy oraz współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 34 3281 122, wew. 113. 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz_zgloszenia_kandydata.docx)Formularz_zgloszenia_kandydata.docx[ ]14 kB