Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w 2018 roku

Wójt Gminy Kłomnice Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego z Zakresu Przeciwdziałania Uzależnieniom I Patologiom Społecznym  z Sołectwach Gminy Kłomnice w 2018 Roku

Konkurs ogłaszany jest na podstawie:

 1.   Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
 2.   Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
 3.   Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2237 ze zm.).
 4.   Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
 5.   Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Cel Konkursu i rodzaj zadania:

Celem konkursu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadania publicznego gminy poprzez włączenie w jego realizację organizacji i pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy. 

Rodzaj zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

1.   Działania zapewniające mieszkańcom Gminy Kłomnice, a w szczególności dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących zdrowy i bezpieczny styl życia w tym prenumerata pism specjalistycznych.

114 000 zł

2.   Rozwój zorganizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze kulturalno – towarzyskim uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i środków psychotropowych.

3.   Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

4.   Prowadzenie różnorodnych zajęć profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych wpływających na zmianie zachowań i postaw mieszkańców Gminy Kłomnice, dzieci i młodzieży w sytuacjach związanych z alkoholem, narkotykami i przemocą w rodzinie w świetlicach i klubach.

 

5.   Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwoju umiejętności interpersonalnych, kształtowanie postaw społecznych przez dawanie odpowiednich wzorców.

 

6.   promowanie alternatywnych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży poprzez współpracę ze stowarzyszeniami, grupami wsparcia i innymi jednostki pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

  Zasady wsparcia realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego i przekazaniaśrodków finansowych:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Kłomnice, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z zadaniami objętymi konkursem.
 2.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszeniaoraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

Jeden podmiot może złożyć jedną ofertę. 

  Do oferty dołącza się:

a)   aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

b) aktualny odpis Statutu lub oświadczenie;

 •   Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 •   Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 •   Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z wsparciem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.
 •   Komisja Konkursowa proponuje wysokość środków finansowych w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 •   Wymagany minimalny wkład środków własnych Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kosztów kwalifikowanych zadania. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu środków własnych nie będą rozpatrywane.
 •   W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 • W przypadku, gdy Oferent otrzyma środki finansowe w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, Wójt Gminy Kłomnice oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.  
 • Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 
 • Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.
 • Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, na stronie internetowej www.klomnice.pl.
 • Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 • Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Urzędzie Gminy w Kłomnicach w celu dokonania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu, zgodnie z pkt. 12 ogłoszenia, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 • Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanych środków finansowych.
 • Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 15.
 • Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków. 
 • Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 •   Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

  Termin i miejsce składania ofert: Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 15:30. Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach. 

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Komisja Konkursowa opiniuje oferty w terminie do 14 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert. 

  Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a)   niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

b) złożenie oferty po terminie,

c)   złożenie oferty bez wymaganych załączników,

d) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu,

e)   złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

f)   złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

g) złożenie oferty przez organizacje, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

h) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);

w przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS. 

  Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

  Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

  Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja Konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych. 

  Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym.

  Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

a)   możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym,

b) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)   jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, będzie realizować zadanie publiczne,

d) planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,

e)   planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)   analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1.   Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Wójt Gminy Kłomnice.
 2.   Środki finansowe udzielone z budżetu Gminy Kłomnice wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 3. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

a)   nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

  Wójt Gminy Kłomnice, ogłasza nabór do pracy w Komisji Konkursowej:

 1.   Komisja Konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 2.   W skład komisji konkursowej wchodzi do 5 osób z prawem głosu:

a)   do trzech przedstawicieli Urzędu Gminy Kłomnice,

b) do dwóch osób z organizacji pozarządowych.

 1.   Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
 2.   Do prac Komisji Konkursowej przewodniczący Komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 3.   W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorące udział w konkursie.
 4.   Komisja Konkursowa powoływana jest przez Wójta Gminy Kłomnice lub osobę go zastępującą w drodze zarządzenia.
 5.   Członkowie Komisji Konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a)   są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

b) nie reprezentują podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie,

c)   nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

d) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,

e) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),

f) osoby wymienione w pkt. 2 ppkt. c zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata,

g)   dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach Komisji Konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiedniozałącznik nr 5 i 6 do niniejszego ogłoszenia.

 1.   Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2.   Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 udziela Pan Robert Kępa – główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy oraz współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.109 Urzędu Gminy w Kłomnicach, tel. 34 3281 109, wew. 116.

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej upływa z dniem 27 lutego 2018 roku do godz. 15.30.

Załączniki:
Pobierz plik (Zalaczniki.zip)Zalaczniki.zip[ ]105 kB