Organizacje pozarządowe

Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2018 roku

Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.03.2018 r.

w sprawie: zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2237 ze zm.) zarządza się co następuje:

Wójt Gminy Kłomnice,

Zarządza co następuje:

§1.

  1.  Postanawia się zmienić ust. 1 pkt 8 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2018 roku stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2018 r. 
  2. Nowe brzmienie pkt 8 to: 

Wymagany minimalny wkład środków własnych Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne, środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) oraz wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) wynosi 10% kosztów kwalifikowanych zadania. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu środków własnych nie będą rozpatrywane.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.