Organizacje pozarządowe

Powołanie komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Uzaleznieniom i Patologiom Społecznym

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.03.2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym w Sołectwach Gminy Kłomnice w 2018 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 15 ust. 2a  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2237 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję konkursową zwaną dalej „Komisją” w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie  Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym w Sołectwach Gminy Kłomnice w 2018 roku, powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

1) Adam Śliwakowski- Przewodniczący Komisji (Z-ca Wójta Gminy Kłomnice),

2) Ewa Dąbrowska – Członek Komisji (Skarbnik Gminy Kłomnice),

3) Barbara Mizera – Członek Komisji (Sekretarz Gminy Kłomnice),

§ 2

 Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Pobierz plik (Zalacznik do zarzadzenie 37_2018.docx)Zalacznik do zarzadzenie 37_2018.docx[ ]15 kB