Organizacje pozarządowe

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących pracy przyszłości w obszarach starzejącego się społeczeństwa, sytuacji kobiet na rynku pracy oraz automatyzacji i robotyzacji. Bezpośrednim wsparciem w projekcie w formie dotacji o średniej wysokości 38 tysięcy złotych, objętych zostanie pięćdziesiąt nowatorskich pomysłów. Uczestnikami projektu będą osoby indywidualne, pracownicy firm, instytucji, szkół i uczelni, różnego rodzaju organizacji, a także członkowie nieformalnych grup, które chciałyby zmienić otaczający świat i poprawić jakość życia innych.

Celem Projektu „TransferHUB - inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” jest udzielenie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego w opracowaniu i przetestowaniu modelowych innowacyjnych rozwiązań.

Projekt jest prowadzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) oraz Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

Wesprzemy opracowanie i przetestowanie oraz skalowanie wybranych innowacyjnych rozwiązań w obszarze zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem tematów:

  • starzejące się społeczeństwo (w tym m.in. kwestie zatrzymania w zatrudnieniu pracowników powyżej 55 r.ż., zwiększające się potrzeby zapewnienia usług opiekuńczych dla osób starszych);
  • pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy (w tym m.in. dostęp do usług opiekuńczych odciążających kobiety; powrót do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym);
  • automatyzacja i robotyzacja (w tym m.in. zmiany na rynku pracy związane ze spadkiem zapotrzebowania lub likwidacją poszczególnych zawodów i powstawaniem innych).

Innowatorem, czyli osobą zgłaszającą nowatorski pomysł do Projektu TransferHUB, może być:

  • osoba fizyczna (pełnoletnia);
  • grupa nieformalna (2-5 osób);
  • osoba prawna.

Poszukiwane są takie innowacje, które: są nowatorskie, nie były wcześniej stosowane na terenie Polski, można przetestować je w ciągu pół roku, inne osoby, firmy, instytucje będą mogły z nich w przyszłości korzystać, są dostępne, będą pomagać przezwyciężać bariery związane na przykład z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią ich odbiorczyniom i odbiorcom.

Pula środków finansowych przeznaczona na przyznanie grantów w ramach Projektu wynosi 1 900 000 zł. Założono wyłonienie przynajmniej 50 pomysłów na innowacje społeczne.

Przewidywana średnia kwota jednego udzielonego grantu wynosi 38 000 zł. Przewidywana maksymalna kwota jednego udzielonego grantu wynosi 40 000 zł.

Strona programu: https://transferhub.pl/