Komunikaty

Śląska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza na szkolenie dla rolników, które odbędzie się w dniu 03.03.2017 roku (piątek) o godzinie 10:00, w Sali Szkoleniowej w budynku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie, ul. J. Korczaka 5.

Ruszyły otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice.

W dniu 01.12.2016r  do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego, ul. Strażacka 18 w Kłomnicach na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Kurs podstawowy języka angielskiego (komunikatywny)".