Komunikaty

XXXVI Sesja Rady Gminy Kłomnice

Zgodnie z Postanowieniem nr 7/2017 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 24.10.2017 XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

 

POSTANOWIENIE  NR  7/2017

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2017 r.

w sprawie zwołania XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.,poz.446 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§1. Zwołać na dzień 24.10.2017r. (wtorek) o godz.  9:00 w sali U.S.C. Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXVI Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 6. Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2017– uchwała.
 7. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku – uchwała.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy.
 9. Wolne wnioski i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad sesji. 

§2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 •  Skarbnika i Sekretarza Gminy,

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

 

Słowa kluczowe: