Komunikaty

XXXV Sesja Rady Gminy Kłomnice

Zgodnie z Postanowieniem nr 6/2017 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 10.10.2017 XXXV Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

 

POSTANOWIENIE  NR  6/2017

Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.10.2017 r.

w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.,poz.446 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§ 1. Zwołać na dzień 10.10.2017r. (wtorek) o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXV Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2017– uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027- uchwała.
 9. Przystąpienie Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą” Radosna młodzież szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – uchwała.
 10. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.
 11. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.
 12. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat – uchwała.
 13. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zawada – uchwała.
 14. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – uchwała.
 15. Podtrzymanie stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach. – uchwała.
 16. Podtrzymanie stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice. – uchwała.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 18. Wolne wnioski i komunikaty.
 19. Zamknięcie obrad sesji. 

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 •  Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 •  Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 •  kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 •  przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Słowa kluczowe: