Komunikaty

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

POSTANOWIENIE NR 9/2016

 

 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2016 r.

w sprawie zwołania XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r ,poz.446 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§ 1. Zwołać na dzień 22.12.2016r (czwartek) o godz. 10:30  w sali U.S.C Urzędu Gminy w Kłomnicach XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
  7. Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała.
  8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
  9. Wolne wnioski i komunikaty.
  10. Zamknięcie obrad sesji. 

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić:

- Skarbnika i Sekretarza Gminy.

 

Słowa kluczowe: