Komunikaty

XXIX Sesja Rady Gminy

 

POSTANOWIENIE NR 10/2016

                       

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2016 r.

w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.,poz.446 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§ 1. Zwołać na dzień 30.12.2016r. (piątek) o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXIX Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Przyjęcie budżetu gminy na 2017 rok - uchwała.
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027,
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.
 9. Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała.
 10. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 – uchwała.
 11. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku. -  uchwała.
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 266 obręb geodezyjny Konary,
  2. wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  3. przyjęcie ,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kłomnice”.
  4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością gminy Kłomnice.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice – uchwała.
 16. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – uchwała.
 17. Zamknięcie obrad sesji. 

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy,

- kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,

- przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

 

Słowa kluczowe: