Pilne

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ZADANIE Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU (2)

Wójt Gminy Kłomnice informuje zainteresowanych mieszkańców o możliwości składania wniosków o wykonanie prac polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Mieszkańcy Gminy Kłomnice będą mieli możliwość bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania zgromadzonego odpadu. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z demontażem pokryć azbestowych oraz zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Warunkiem realizacji przez Gminę Kłomnice zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach

Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2023r. Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcie zgromadzonego na działce azbestu wraz z opisem zawierającym dokładny adres. Wzór wniosku o wykonanie prac polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest można również pobrać w Urzędzie Gminy Kłomnice w pokoju nr 201, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kłomnicach. ( tel. 34 328 11 22 wew.147)