Ostrzeżenia

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłomnicach

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłomnicach, 42-270 Kłomnice, ul. Szkolna 1, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j.Dz.U.2021. 1449).
 2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowejpublicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej "szkołami", oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
  1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1762 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2183 z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U.2021.289 z późn. zm.);
 • w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U.2021.672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. Do udziału w konkursie może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
  • spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-11.
 1. Do udziału w konkursie może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
 1. Do udziału w konkursie może przystąpić także:
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. 2022.854 z późn.zm.)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 1. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U.2021. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Kłomnicach
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 • oświadczenie zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata ze zgodność z oryginałem kopię:
 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j.Dz.U.2021.672) lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
  • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U.2021.289),
  • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U.2021.1633 z późn.zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.2019.2215 z późn.zm.), art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 574 z późn. zm.), lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłomnicach
 • 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego oraz z opisem:

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłomnicach”

w terminie do dnia 21 lutego 2023r. do godz. 1200 na adres: Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20,
42-270 Kłomnice (sekretariat – pokój nr 103).

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kłomnice.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4. Na żądanie organu prowadzącego, Wójta Gminy Kłomnice, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w części II pkt 4-7, 12 i 13.
 5. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję- zgodnie z art. 13 ust.1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , zwanego dalej w skrócie „ RODO” , iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kłomnice z siedzibą w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice.
 2. Na mocy art . 37 ust. 1 lit. a ) RODO Administrator ( ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) .

Z IOD można się kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub listownie na adres Urzędu Gminy.

 1. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej wymienionej w niniejszym ogłoszeniu. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.

 1. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani /Pana dane.
 2. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie  danych, do czasu jej cofnięcia, w przypadku prowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko, dane osobowe rekrutujących, z którymi nie podjęto współpracy- będą niszczone po 3 miesiącach 
  od  daty zawarcia umowy z wybranym kandydatem.
 3. N zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
  od Administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych;

- sprostowania ( poprawiania) swoich danych osobowych;

- usunięcia swoich danych  osobowych;

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- przenoszenia swoich danych osobowych.

 1. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i nie będą profilowane .

Administrator Danych Osobowych:

Piotr Juszczyk

Wójt Gminy Kłomnice