Komunikaty

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłomnice

Zgodnie z Postanowieniem nr 6/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 17.08.2018 r.  XLV Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

POSTANOWIENIE NR 6/2018

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie zwołania XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§1. Zwołać na dzień 17.08.2018r. (piątek) o godz. 17:00 w sali U.S.C. Urzędu Gminy w Kłomnicach XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV Sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2018– uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 – uchwała
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy.
 10. Wolne wnioski i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

§2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Słowa kluczowe: