Komunikaty

XL Sesja Rady Gminy Kłomnice

Zgodnie z Postanowieniem nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 06.02.2018 r.  XL Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

POSTANOWIENIE  NR  1/2018

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2018 r.

w sprawie zwołania XL Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r.,poz. 1875 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§1. Zwołać na dzień 06.02.2018r. (wtorek) o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XL Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiana Budżetu Gminy na 2018 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 – uchwała.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 10. a) wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034S w miejscowości Witkowice w rejonie skrzyżowania z DK 91, gmina Kłomnice.
 11. b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Kłomnice.
 12. c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2018 roku.
 13. d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 549/6, położonej w obrębie Nieznanice w miejscowości Kłomnice, przy ulicy Zachodniej.
 14. e) zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 15. f) zatwierdzenie planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku.
 16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2017 rok.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

   informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

§2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy,

- kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,

- przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Przewodniczący
Rady Gminy Kłomnice
Adam Worwąg

           

Słowa kluczowe: