Komunikaty

XXXVIII Sesja Rady Gminy Kłomnice

Zgodnie z Postanowieniem nr 9/2017 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 18.12.2017 XXXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.


POSTANOWIENIE
NR 9/2017

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.12.2017 r.

w sprawie zwołania XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.,poz.1875.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§1. Zwołać na dzień 18.12.2017r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali U.S.C. Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2017– uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027- uchwała.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy.
 10. Wolne wnioski i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić:

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Słowa kluczowe: