Komunikaty

XXXVII Sesja Rady Gminy Kłomnice

Zgodnie z Postanowieniem nr 8/2017 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 21.11.2017 XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

 

POSTANOWIENIE  NR  8/2017

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2017 r.

w sprawie zwołania XXXVII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 .)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§1. Zwołać na dzień 21.11.2017r. (wtorek) o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXVII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2017 roku
 8. Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2017– uchwała.
 9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027- uchwała.
 10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
  b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
  c) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.
  d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  e) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
  f) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kłomnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.
  g) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rzerzęczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach
  h) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Garnku.
  i) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach.
  j) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Zawadzie.
  k) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie
  l) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Konarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Konarach
  m) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice.
  n) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice.
  o) aktualizacji podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania.
  p) podtrzymanie stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kłomnicach
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad sesji. 

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

                       

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

                                                                                   Adam Worwąg

Słowa kluczowe: