Komunikaty

XXXIV Sesja Rady Gminy Kłomnice

Zgodnie z Postanowieniem nr 5/2017 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 12.09.2017 XXXIV Nadzwyczajna Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

 

 

POSTANOWIENIE NR 5/2017

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.09.2017 r.

w sprawie zwołania XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.,poz.446 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§1. Zwołać na dzień 12.09.2017r. (wtorek) o godz.  9:00 w sali U.S.C. Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2017– uchwały.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027- uchwała.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 .
  2. przystąpienie Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą „Podstawowa sprawa – wiedza!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017.
  4. zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Bartkowice.
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Leśną i Łąkową w miejscowości Pacierzów, gmina Kłomnice.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad sesji. 

§2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§3.  Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Słowa kluczowe: