Komunikaty

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

W roku 2024 Gmina Kłomnice realizuje zadanie  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 267.546,00 zł

Całkowita wartość wynosi 267.546,00

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

1