Komunikaty

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gmina Kłomnice uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 o wartości 97.920,00 zł, stanowiącej całkowity koszt zadania.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie  z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,  z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

 

2