Komunikaty

XXXI Sesja Rady Gminy Kłomnice

Urząd Gminy Kłomnice informuje, że zgodnie z Postanowieniem Nr 2/2017 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 29.03.2017 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXI Sesję Rady Gminy.

 POSTANOWIENIE NR 2/2017

 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.03.2017 r.

w sprawie zwołania XXXI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.,poz.446 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

 postanawia:

§ 1. Zwołać na dzień 29.03.2017r. (środa) o godz.  13:00  w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXI Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2017 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 – uchwała.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2017.
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
  3. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr ewidencyjny 1609/3 w m. Kłomnice będącej własnością Gminy Kłomnice.
  4. wystąpienie z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Michałów Rudnicki (wieś) na Michałów (wieś) oraz zmianę nazwy i rodzaju miejscowości Michałów (kolonia) na Michałów Rudnicki (wieś).
  5. zmieniająca Uchwałę w sprawie Przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Nieznanicach.
  6. zmieniająca Uchwałę  w sprawie Przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Rzerzęczycach.
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenie kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice
  8. dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 10.  Sprawozdanie stałych komisji Rady z działalności  za 2016 rok.
  1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i komunikaty.
 13. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kłomnicach. – uchwała.
 14. Zamknięcie obrad sesji. 

 § 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Słowa kluczowe: