Komunikaty

XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłomnice

OR-RG.0002.1.2023

  

P O S T A N O W I E N I E  NR 1/2023

 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.01.2023r.

w sprawie zwołania XLIX Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
 ( Dz.U. z  2022 r., poz.559 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 11.01.2023r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Zmiany w Budżecie Gminy na 2023 rok – uchwała.
  6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023–2032 – uchwała.
  7. Wolne wnioski i komunikaty.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić:

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.