Komunikaty

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłomnice

OR-RG.0002.11.2022

 

POSTANOWIENIE  NR  11/2022

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2022r.

w sprawie zwołania XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

 • § 1. Zwołać na dzień 07.11.2022r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego nr. 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy
  z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 372/XLIV/2022 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2022 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2022r.
 7. Wolne wnioski i komunikaty.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
 • § 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .
 • § 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy

 • § 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.