Komunikaty

XXXIX Sesja Rady Gminy Kłomnice

P O S T A N O W I E N I E  NR 5/2022 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2022r.

w sprawie zwołania XXXIX Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2022 r. poz.559)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 10.05.2022r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr. 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXIX Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 - uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a.sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kłomnicach w trybie bezprzetargowym,
  b.przekazania wniosku zgodnie z właściwością.
 10. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

 informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12.Wolne wnioski i komunikaty.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić:

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.