Komunikaty

L Sesja Rady Gminy Kłomnice

 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.01.2023r.

w sprawie zwołania L Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

 ( Dz.U. z  2023 r., poz. 40)

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

 • § 1. Zwołać na dzień 03.02.2023r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach L Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz z XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok – uchwała.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze,
  b. zmiany uchwały Nr 198/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,
  c. zmiany uchwały Nr 163/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 maja 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  d. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  e. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  f. utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora” w Garnku,
  g. przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Kłomnice na 2023 rok,
  h. przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,
  i. przyjęcia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2023 rok,
  j. przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2023 rok,
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji j za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie skargi na działalności Wójta Gminy Kłomnice.
 14. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 16. Wolne wnioski i komunikaty.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.

§4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.