Komunikaty

XLVIII Sesja Rady Gminy Kłomnice

OR-RG.0002.14.2022

 

P O S T A N O W I E N I E  NR 14/2022

 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2022 r.

w sprawie zwołania XLVIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

                          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2022 r., poz.559 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

 • § 1. Zwołać na dzień 20.12.2022r. (wtorek) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLVIII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2023 rok - uchwała.
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.
 8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2032 – uchwała.
 9. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2032.
 10. Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok – uchwała.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kłomnice umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  2. dotacji przedmiotowej na rok 2023 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach- Samorządowego Zakładu Budżetowego.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

   informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.
 • § 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .
 • § 3. Na obrady sesji należy zaprosić:

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę prawnego Urzędu Gminy.

 • § 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.