Komunikaty

XLVII Sesja Rady Gminy Kłomnice

 

POSTANOWIENIE  NR  13/2022

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.11.2022r.

w sprawie zwołania XLVII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 30.11.2022r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLVII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz z XLV i XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – uchwała.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a. ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2023 rok,
  b. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  c. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023,
  d. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych,
  e. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy-Prawo oświatowe,
  f. opłaty targowej,
  g. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nieznanice.
 10. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja wójta o działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.  

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.