Komunikaty

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz 005 typ STAR P244L

o nr rej. SCZ AR98

 

Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice,

NIP 949 21 38 802
Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny pożarniczy:

Marka: Jelcz 005 typ STAR P244L nr rejestracyjny: SCZ AR98,
numer identyfikacyjny pojazdu: P244IM211458,
Rok produkcji: 1988
Data 1 rejestracji: 07.12.1988r.

Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony
Stan licznika: 43813 km,

Zabudowa pożarnicza: STOLARCZYK

Zbiornik na wodę – 2500 litrów

Autopompa: A-16 o wydajności 1600L/Min

Dopuszczalna masa całkowita: 10580 kg
Rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy, 6 osobowy

Liczba osi/ rodzaj napędu skrzynia biegów: 4 x 4 / manualna

SILNIK:

Rodzaj: o zapłonie samoczynnym Pojemność: 6842 cm3 Moc: 110 kW (150 KM)

Przegląd techniczny ważny do 22.11.2022r.
Ubezpieczenie OC ważne do 27.02.2023r.

  1. Wartość przedmiotu sprzedaży:

pojazdu została ustalona na kwotę 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) i stanowi cenę minimalną zakupu samochodu;

  1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na zakup samochodu strażackiego" oraz danymi oferenta. Pisemne oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30. 11. 2022r. do godz. 9.00 na adres: Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2022r. o godz. 9.15
  3. Oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z Regulaminem przetargu.
  4. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym momencie oraz prawo nie dokonywania wyboru i nie zawierania umowy, mimo złożenia przez któregokolwiek z oferentów najkorzystniejszej oferty.
  5. Upoważnioną do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz udzielenia szczegółowych informacji z zakresu przedmiotu przetargu, jest Przemysław Zieliński -tel. 668 167 359.

Regulamin i inne dokumenty dot. przetargu dostępne na stronie BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępna na stronie BIP

Wójt Gminy Kłomnice
/-/ Piotr Juszczyk

 

20221108 152530 HDR

samochód pożarniczy Jelcz

samochód pożarniczy Jelcz

samochód pożarniczy Jelcz

samochód pożarniczy Jelcz

samochód pożarniczy Jelcz

20221108 152648 HDR

20221108 152708 HDR

20221108 152727 HDR

20221108 152746 HDR

samochód pożarniczy Jelcz

samochód pożarniczy Jelcz

samochód pożarniczy Jelcz

samochód pożarniczy Jelczsamochód pożarniczy Jelcz