Komunikaty

IX Sesja Rady Gminy Kłomnice

Zgodnie z Postanowieniem nr 5/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 27.06.2019 r. IX Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

P O S T A N O W I E N I E  NR  5/2019

 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zwołania IX Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

                          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2019 r. ,poz.506)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

 

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 27.06.2019r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach IX Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Raport o stanie gminy Kłomnice za 2018 r.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy Kłomnice za 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice.
 10. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

b.przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2018 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,

c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,

d. przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Gminy.

     11.Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,

b. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice,

      12. Zmiana w budżecie gminy na rok 2019 - uchwała

      13. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029 – uchwała.

      14. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych

b. udzielenia pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

      15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

      16. Ponowne rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

      17. Wolne wnioski i komunikaty.

      18. Zamknięcie obrad sesji. 

  

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów z terenu gminy

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.