Komunikaty

Zawiadomienie o wyborze ławników

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 10 kwietnia 2019 roku zawiadamiam, że najpóźniej w październiku b.r. Rada Gminy Kłomnice w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023. Zgodnie z w/w pismem Rada Gminy wybierze 3 ławników:

- do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 2

- do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 1

                        w tym do Sądu Pracy       - 1

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wskazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechny i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy, dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w biurze Rady Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku do godziny 15:00. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, do której kandydat ma obowiązek dołączyć poniższe dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłoszonej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest, lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

(dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia)

5) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowody osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji ( z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającej imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania, własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Wyboru ławników Rada Gminy Kłomnice dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 roku.