Odbiór odpadów komunalnych

Previous Next

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Od 21 czerwca 2021r. w Urzędzie Gminy Kłomnice zostanie utworzony punkt przyjmowania wniosków w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00. Prosimy o wcześniejsze umówienie się pod numerem telefonu 34 328-11-22 wew. 147.


PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:

RZĄDOWY PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

  1. Dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych  z  uregulowanym stanem prawnym i oddanych do użytkowania.
    2. Dotyczy wyłącznie osób z określonym poniżej dochodem.


    Wniosek o dofinansowanie składa właściciel nieruchomości lub jeden ze współwłaścicieli nieruchomości. 

Do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania kwalifikują się wnioskodawcy:
1) – których dochód roczny wynosi do 100 000 zł i wówczas kwalifikuje się do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

2) – których dochód wynosi dla:
– gospodarstwa wieloosobowego – dochód miesięczny netto do 1.400,00 zł w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa, 
– gospodarstwa jednoosobowego – dochody miesięczne netto do 1.960,00 zł w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa, 
wówczas kwalifikuje się do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA 

Ogólny zarys Programu Czyste Powietrze na dofinansowanie:

Źródło ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja:
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
- pompa ciepła powietrze/woda
- pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
- pompa ciepła powietrze/powietrze
- gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
- kocioł gazowy kondensacyjny
- kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) -dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu

- kocioł olejowy kondensacyjny

- kocioł na węgiel
- kocioł zgazowujący drewno
- kocioł na pellet drzewny
- ogrzewanie elektryczne
- instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej
- mikroinstalacja fotowoltaiczna

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa:
- ocieplenie przegród budowlanych: dach, stropodach, strop pod nieogrzewanym poddaszem, ściany zewnętrzne, przegrody pionowe, podłoga na gruncie, strop nad piwnicą
- stolarka okienna,
- stolarka drzwiowa.

Dokumentacja:
- audyt energetyczny,
- dokumentacja projektowa,
- ekspertyzy.


Podstawą do stwierdzenia dochodu jest zaświadczenie o dochodach

W przypadku mieszkańców Gminy Kłomnice zaświadczenia wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w  miejscowości Zdrowa ul. Łąkowa 1, 42-270 Kłomnice . 

Więcej informacji na temat zaświadczeń można uzyskać pod nr tel.: 34 389 36 60 lub bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania.

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl

 

Ważne zmiany Programu „Czyste Powietrze” od 1 lipca 2021r.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 roku.

Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie to 1 lipca 2021 roku.

Koniec dotacji na piece węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Wyższe progi dochodowe

Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł.

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”, dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania) oraz na stronie WFOŚiGW w Katowicach gdzie w poz. nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.