Załatwianie spraw w urzędzie

Opis sposobu załatwiania wybranych spraw w urzędzie

Załatwianie spraw

USC

Zgłoszenie urodzenia dziecka
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.
 3. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka dziecka powróciła do nazwiska noszonego przez rozwodem.
 4. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną.
 6. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
  Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC KŁOMNICE.

 

OPŁATY: Zwolnione z opłaty.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Kłomnice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

 1. ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie,
 2. lekarz albo położna.

Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa
  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla kobiety rozwiedzionej),
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy),
  4. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o separacji (dla kobiet pozostających w separacji).
 2. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
 3. W przypadku ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
 4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został sporządzony w innym USC.
 5. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

 

OPŁATY: Zwolnione z opłaty skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

 

UWAGI:

 1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzone, jeżeli zostało poczęte.
 4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
 5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Rejestracja zgonu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

 

OPŁATY: Zwolnione z opłaty.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Kłomnice przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  1. małżonek lub dzieci zmarłego,
  2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
  3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.
 4. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC Kłomnice.
 2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:
  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych), Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).
 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 4. Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 5. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
 6. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
 7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłomnice lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

UWAGI:

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 z 1964, poz. 59 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC Kłomnice.
 2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:
  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych), Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).
 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 4. Cudzoziemcy dodatkowo składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 5. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
 6. Ddowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

W ciągu 3 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

 

UWAGI:

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 3. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 635.).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 39 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

 

UWAGI:

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Wydanie odpisu skróconego, zupełnego i zaświadczeń
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 2. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa:
  •  22 zł - za odpis skrócony,
  •  33 zł - za odpis zupełny,
  •  24 zł - za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
  •  26 zł - za inne zaświadczenia.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:Do miesiąca.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC Kłomnice, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Śląskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

UWAGI:

 1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
 3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu urodzenia.

Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu małżeństwa.

Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu zgonu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zmiana nazwiska
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy.
 3. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim – odpis zupełny aktu małżeństwa.
 4. Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 6. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
 7. Jeżeli dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

OPŁATY:

37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:
 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Kłomnice przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. O zmianę nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu).
 2. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.
 3. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, wyrażonej osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC. W razie braku porozumienia między rodzicami, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 4. Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
  a) nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
  b) na nazwisko używane,
  c) na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  d) na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
 5. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku (należy udokumentować aktami stanu cywilnego) lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
 6. Zmiana nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
 7. Wniosek o zmianę nazwiska składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca do Kierownika USC (lub jego zastępcy) właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu wnioskodawcy. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej, w sprawach zmiany nazwiska rozstrzyga Kierownik USC lub jego zastępca.
 8. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.
 9. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o przywróceniu nazwiska osobie, której bezprawnie je zmieniono oraz jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.


 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Zmiana imienia
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy.
 3. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim - odpis zupełny aktu małżeństwa.
 4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 5. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
 6. Jeżeli dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

 

OPŁATY:

 1. 37 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu,.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Kłomnice przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. zmianę imienia małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 2. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda.
 3. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
 4. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
 5. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
  1. imienia ośmieszającego,
  2. na imię używane,
  3. na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
  4. na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 6. Zmiana imienia następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
 7. Wniosek o zmianę imienia składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca, do Kierownika USC (lub jego Zastępcy) właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej, w sprawach zmiany imienia rozstrzyga Kierownik (lub jego Zastępca ) USC m.st. Warszawy.
 8. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 2. Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego wpisane zostaną dane, które powinny być w akcie zamieszczone.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 39 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie Urzędu,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC Kłomnice, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akta stanu cywilnego.
 2. Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców.
 3. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek małżeński.
 4. Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór podania o uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Druk: USC-07-01/z.1

 

PLIKI DO POBRANIA: -

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
 2. Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błędny zapis.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

OPŁATY:

 1. 39 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu  lub bezpośrednio w kasie Urzędu,.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akta stanu cywilnego.
 2. Podstawą sprostowania aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców. Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo; akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór podania o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

 

PLIKI DO POBRANIA:  -

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w wypadku, gdy osoba zainteresowana zawierała związek małżeński w innym USC).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 11 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

PRZYJĘCIA OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 11 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu,.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
 2. Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.
 3. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzędzie stanu cywilnego, w którym został sporządzony jego akt urodzenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (teks jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI:  Brak.

PLIKI DO POBRANIA:  Brak plików do pobrania.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa (o ile strony nie zawierały związku małżeńskiego w USC Kłomnice).
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli został sporządzony w innym USC.
 3. Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców dziecka.
 4. Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.

 

OPŁATY: Zwolnione z opłaty skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Śłąskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
 3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.
 4. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
 5. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego
WYMAGANE DOKUMENTY:

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:

 1. W kraju:
  1. podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
  2. zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego,
  3. inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków),
  4. do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 2. Za granicą:
  1. podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu,
  2. inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków),
  3. do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 39 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu  lub bezpośrednio w kasie Urzędu,.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. 1.Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
 2. Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, dokumenty pośrednie w postaci świadectw szkolnych, wypisów z księgi wieczystej i innych aktów stanu cywilnego.
 3. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
 4. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy czynności tej dokonuje się w USC m.st. Warszawy.
 5. Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia.
 2. Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa.
 3. Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
 2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

OPŁATY:

 1. 50 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Do 1 miesiąca.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, która wykaże interes prawny.
 2. Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy, czynności tej dokonuje się w USC m.st. Warszawy.
 3. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Podanie o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.
 2. Inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 39 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

 1. Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego
 2. Dowodami w postępowaniu są: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w odniesieniu do aktu urodzenia; karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu; zeznania świadków, zaświadczenia sądowe, notarialne, administracyjne oraz inne dowody pośrednie.
 3. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy; są to: wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, pełnomocnik lub osoba, która żąda rejestracji takich aktów ze względu na swój interes prawny.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie został sporządzony w USC Kłomnice
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.

 

OPŁATY: Brak.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice (pokój nr 1)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Stanu Cywilnego Kłomnic w zakresie przekazania wniosku do Urzędu Wojewody Śląskiego

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Informacji o terminie przyznania medalu udziela Urząd Stanu Cywilnego Kłomnice

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak.

 

UWAGI:

 1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Śląskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 90, poz.453).

 

ZAŁĄCZNIKI: Brak.

 

PLIKI DO POBRANIA: Brak plików do pobrania.

Ewidencja ludności

Zgłoszenie pobytu stałego

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wypełnionego i podpisanego przez stronę formularza meldunkowego „Zgłoszenie pobytu stałego”, po okazaniu zaświadczenia o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Przy dokonaniu tych czynności niezbędne jest potwierdzenie pobytu w lokalu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym

 

KOGO DOTYCZY:

Zgłoszenie zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się.

W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. Dowód osobisty osoby meldującej się oraz właściciela lokalu, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 2. Książeczka wojskowa ( w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony – do 50 roku życia)
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich, nie posiadających dokumentu tożsamości
 5. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
 6. Zawiadomienie o nadaniu nr nieruchomości

 

WNIOSKI DO POBRANIA: -

 

OPŁATY: Brak

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:  Niezwłocznie

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r Nr 139 poz 993 z późn zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanyi utraconych dowodów osobistych (Dz.U.z 2002r Nr 236 poz 1999)
 • Rozporządzenie rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009r Nr 47 poz. 384)

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje

 

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE -

Załączniki:
Pobierz plik (zgł pobyt stały.pdf)zgł pobyt stały.pdf [Zgłoszenie pobytu stałego ] 90 kB
Dokumenty tożsamości - dowody osobiste

 

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Dowód osobisty wydaje organ gminy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały, a w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały – organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty wydania.

Dla osób niepełnoletnich dowód jest ważny 5 lat

Osobom po 65 roku życia  jest ważny na czas nieoznaczony.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych zawartych w tym dowodzie, uszkodzenia, upływu terminu ważności dowodu osobistego.

O wymianę dowodu należy wystąpić:

 • w przypadku zmiany danych – w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie ostatecznej decyzji lub prawomocnego orzeczenia sądu albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska
 •  w przypadku uszkodzenia dowodu – niezwłocznie
 • w przypadku upływu terminu ważności – nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu ważne do czasu wydania nowego dokumentu. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dowodu osobistego.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który go wydał.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
 • z dniem zgonu posiadacza
 • z dnie odbioru nowego dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
 • po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmian danych zawartych w dowodzie,
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego

 

KOGO DOTYCZY:

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 • od ukończenia 18 roku życia;
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielska lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.

Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Wniosek  - składa się osobiście z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni opiekunowie
 • osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.

II. Do wniosku załącza się:

 1. dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlający aktualny wizerunek osoby, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
 2. odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa.

Do wniosku nie dołącza się odpisu skróconego aktu urodzenia i odpisu skróconego aktu małżeństwa, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego

 

Dowód odbiera się osobiście

 

OPŁATY: Brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Pokój nr 5 Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r Nr 139 poz 993 ze zm)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty  (Dz.U. z 2009r Nr 47 poz 384)

 

TYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje

 

UWAGI: -

Załączniki:
Pobierz plik (nip_3_.pdf)NIP-3 [Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej] 115 kB
Pobierz plik (WSO_dowod_osobisty_wniosek_wydanie(1).pdf)Wniosek DO/W/1 [Wniosek o dowód osobisty] 83 kB

 

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

OPIS SPRAWY/ ZADANIA:

Wyborca przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisany do spisu wyborców na jego wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborców. Prawidłowość danych zawartych we wniosku sprawdza się z dokumentem stwierdzającym tożsamość wnioskodawcy

 

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy obywateli polskich przebywających na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały uprawnionych do korzystania z praw wyborczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wpisanie do spisu wyborców
 • dokument stwierdzający tożsamość

 

OPŁATY: Brak

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Pokój nr 5 Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  z 2007r Nr 190 poz 1360 ze zm.)

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Każdy może wnieść odpowiednio do Wójta, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie di protokołu.

Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji można wnieść skargę, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta do właściwego sądu rejonowego

 

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: -

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.pdf)Wniosek [Wniosek o dopisanie do spisu wyborców] 29 kB
Wymeldowanie decyzją administracyjną
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Wymeldowania dokonuje właściwy organ gminy na wniosek strony lub z urzędu decyzją administracyjną osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wniosek o wymeldowanie składa właściciel lokalu

 

KOGO DOTYCZY:

Wnioskodawca – właściciel lokalu oraz osoba, która opuściła miejsce zameldowania na pobyt stały i nie dokonała obowiązku meldunkowego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek wraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu np.: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa cywilno-prawna

 

OPŁATY: Brak

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Pokój nr 5 Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc, a w przypadku sprawy skomplikowanej do 2 miesięcy

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r Nr139 poz 993 ze zm.)

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Wójta w sprawie o wymeldowanie może wnieść strona do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: -

Rolnictwo

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

 1. Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nie wpisanej do rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
 2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
 3. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
 4. Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody czynności, o których mowa w art. 83 - 89, w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta.
 5. Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usunięcie:
  1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
  2. drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
  5. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
  6. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
  7. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
   • 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
    – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  1. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  2. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
  3. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
  4. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
  5. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
  6. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
  7. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
  8. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
 1. Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do:
  1. Krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
  2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
  3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
   • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  1. Drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
  2. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
  3. Drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
  4. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
  5. Drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  6. Drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  7. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
  8. Drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
  9. Drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natury 2000;
  10. Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
  11. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
   • Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
   • Inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, potwierdzających, że drzew lub krzewów stanowią złom lub wywrot;
  1. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych).
 4. Zgoda właściciela terenu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.
 5. Zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w przypadku występowania współwłaścicieli nieruchomości.
 6. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 7. Projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 4. W przypadku inwestycji - pozwolenie na budowę.​ 

 

OPŁATY:

Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

 

UWAGI:

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew (pojedyńczych pni drzew) lub krzewów.

Uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Kłomnice w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie:

 1. drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 2. drzew i krzewów na plantacjach drzew i krzewów;
 3. drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 4. drzew i krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 5. drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowymlub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 6. drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.).

 

Wliczenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do KRUS, ZUS

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Po wcześniejszym uzyskaniu zaświadczenia o zameldowaniu i zaświadczenia do celów emerytalno rentowych osoby zainteresowane umawiane są wraz ze świadkami na konkretny termin, który jest uzgadniany indywidualnie. Spisanie zeznań świadków i wypełnienie formularzy trwa około 20 min. Podpisane druki są do odbioru w pokoju 208 (rolnictwo i leśnictwo) w ciągu kilku dni od dnia spisania zeznań świadków.WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty
 2. wniosek o potwierdzenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
 3. zaświadczenie o zameldowaniu z ewidencji ludności Urzędu Gminy Kłomnice (pok. nr. 5) i zaświadczenie do celów emerytalno-rentowych ze Starostwa Powiatowego w Czestochowie, ul. Sobieskiego 9, pok. nr. 135

 

OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI: w ciągu 1 tygodnia od dnia spisania zeznań świadków

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

 • Art. 217 § 1 i art. 219 KPA (Dz. U. Nr 54, poz. 310)

 

Załączniki:
Pobierz plik (rp_8.pdf)Druk Rp-8 [Zeznanie świadka] 22 kB
Pobierz plik (ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów.pdf)Druk Rp-9 [Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów] 105 kB
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016r

 

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni powinni złożyć  odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016r.
 • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producenci rolni powinni złożyć  wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, lub kserokopie.

 

OPŁATY:

Brak opłaty skarbowej za wydanie decyzji

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

 

UWAGI:

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W świetle powyższego na fakturze VAT nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. Nr 52, poz. 379)

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf)Wniosek [Winosek o zwrot podatku akcyzowego] 162 kB
Rejestracja psów ras uznawanych za agresywne

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

W celu zarejestrowania psa rasy uznawanej za agresywną, należy złożyć w referacie  Rolnictwa i Leśnictwa  odpowiedni wniosek Wniosek powinien zawierać dane osobowe, miejsce zamieszkania wnioskodawcy, opis zwierzęcia (pochodzenie, rasę, datę urodzenia, płeć, imię, sposób oznakowania) i określenie miejsca warunków utrzymywania psa. Do wniosku należy dołączyć  świadectwo jego szczepień oraz uiścić opłatę skarbową w wys. 82 zł. Pracownik referatu rolnictwa wraz z kierownikiem schroniska „As” P. Dariuszem Kaczmarkiem  przeprowadzają wizję lokalną, która decyduje o wydaniu zezwolenia. Ubiegać się o jego wydanie należy niezwłocznie po zakupie psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 1. amerykański pit bull terrier;
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentyński;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbash dog;
 9. anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujący;
 11. owczarek kaukaski

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.       Świadectwo szczepień

 

OPŁATY:  82 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.   w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek rejestracja psów ras uznawanych za agresywne.pdf)Druk [Wniosek rejestracji psów ras agresywnych ] 117 kB

Oświata

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Ogólny opis sprawy:

Na podstawie art. 70b.ustawy o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Koszt kształcenia młodocianych pracowników jest finansowany ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez wojewodę. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę;

- umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

- dyplom, świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki;

- dokument potwierdzający zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym;

- zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- oświadczenie o niepodleganiu ustawie o rachunkowości lub oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.

 

OPŁATY: brak

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:  Urząd Gminy Kłomnice (sekretariat,  informacja - pokój 109)

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI:

Wójt Gminy Kłomnice załatwia sprawę przez wydanie decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy. Natomiast wypłata dofinansowania następuje w ciągu 30 dni od daty otrzymania środków finansowych ze Śląskiego urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

UWAGA:

Pracodawca powinien zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego. Powyższa informacja jest niezbędna w celu określenia rzeczywistego zapotrzebowania w roku bieżącym na środki Funduszu Pracy oraz podpisania umowy z wojewodą o przekazaniu powyższych środków dla gminy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art.37 ust.1,2a, 7, art.39 (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244, poz. 1626)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz.311, z późn.zm.)
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Załączniki:
Pobierz plik (form_pomoc_de_minimis.xls)Formularz [pomoc de minimis] 141 kB
Pobierz plik (oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości] 133 kB
Pobierz plik (oświadczenie o powiazanych jedn.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o powiązanych jednostkach] 258 kB
Pobierz plik (oświadczenie o połączeniu.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o połączeniu] 206 kB
Pobierz plik (pomoc de minimis - formularz i instrukcja.pdf)Formularz i instrukcja [pomoc de minimis - formularz i instrukcja] 325 kB
Pobierz plik (wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf)Wniosek [wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika] 177 kB
Pobierz plik (zawiad. o zaw.umowy z młodocianym prac.pdf)Zawiadomienie [zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem] 163 kB

Budownictwo

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Decyzję o warunkach zabudowy wydaję się dla terenu, który nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić każdy.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc z dniem 31.12.2003r.
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Przepisów pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc z dniem 31.12.2003r.

Przepisów pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.

Przepisów pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000. Mapa powinna obejmować także teren wokół działki, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów. Do wniosku należy dołączyć warunki przyłączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznej, wydane przez zarządców poszczególnych sieci.
  2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 107 zł. Sprawy dotyczące zabudowy mieszkaniowej są zwolnione od opłaty skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, Referat gospodarki przestrzennej (pokój nr  210).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat gospodarki przestrzennej

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu miejscowego (Dz.U. Nr164 poz.1589)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr164 poz. 1589),
Załączniki:
Pobierz plik (druk - wniosek warunki zabudowy.doc)Druk [Wniosek warunki zabudowy] 35 kB
Pobierz plik (druk - wniosek warunki zabudowy.pdf)Druk [Wniosek warunki zabudowy] 65 kB
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu miejscowego.

 

KOGO DOTYCZY:

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić każdy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. numer ewidencyjny działki
 2. mapa ewidencyjna z lokalizacją działki

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 17 zł, poza przypadkami zwolnionymi z opłaty na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, Referat gospodarki przestrzennej (pokój nr 210).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat gospodarki przestrzennej

 

TERMIN ODPOWIEDZI: Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • 217-220 k.p.a.
Załączniki:
Pobierz plik (druk - zaśw o przeznaczeniu.doc)Wniosek [Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki ] 26 kB
Pobierz plik (druk - zaśw o przeznaczeniu.pdf)Wniosek [Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki ] 55 kB

Bezpieczeństwo publiczne

Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane ramach działalności kulturalnej, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwiej ze względu na miejsce imprezy.

Zawiadomieni powinno zawierać następujące dane:

 1. Imię, nazwisko lub nazwę przedmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,
 2. Rodzaj i charakter imprezy,
 3. Miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,
 4. Określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Organ gminy może wydać decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej, rozrywkowej, które wydawane jest w trzech egzemplarzach:

 • egz. nr 1 - organizator
 • egz. nr 2 - Urząd Gminy Kłomnice
 • egz. nr 3 - Komisariat Policji w Kłomnicach.

Zawiadomienie powinno być podpisane przez organizatora oraz posiadać pieczęć i zgodę instytucji udostępniającej lokal na zorganizowanie imprezy.

Przed złożeniem zawiadomienia do Urzędu Gminy należy takie samo zawiadomienie złożyć na Komisariacie Policji w Kłomnicach oraz na zawiadomieniu składanym do Urzędu uzyskać pieczęć Komisariatu Policji.

 

OPŁATY: brak

 

MIEJSCE SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA: Urząd Gminy Kłomnice (sekretariat,  informacja - pokój 109)

 

TERMIN SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA:

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

 

TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI:

 1. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
 2. W przypadku uznania, że planowana impreza artystyczna lub rozrywkowa zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach, Wójt Gminy Kłomnice wydaje decyzję o zakazie jej odbycia. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji zakazującej organizowanie imprezy wnosi się w ciągu trzech dni od dnia jej otrzymania

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych
  ( Dz.U. z 2009r., Nr 62, poz. 504)\

 

Referat podatkowy

Złożenie informacji w sprawie podatku rolnego (osoby fizyczne)

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, informacje o gruntach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (np. zakup, sprzedaż bądź zmiana sposobu użytkowania gruntu rolnego).

 

KOGO DOTYCZY:

Obowiązek zgłoszenia informacji w sprawie podatku rolnego ciąży na osobach fizycznych, które:

 1. są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów,
 2. są użytkownikami wieczystymi gruntów,
 3. są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, albo jest bez tytułu prawnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości, lub zmieniającej decyzję wymiarową służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

UWAGI:

podstawą opodatkowania jest powierzchnia, jaka figuruje w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Art. 6 ust. 6  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613).
 • Uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 83/XI/2011 z dnia 17.11.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
Pobierz plik (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.doc)I-NRL [INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO] 96 kB
Pobierz plik (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.pdf)I-NRL [INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO] 245 kB
Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (np. zakup, sprzedaż bądź zmiana sposobu użytkowania nieruchomości).

 

KOGO DOTYCZY:

Obowiązek zgłoszenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i obiektów budowlanych ciąży na osobach, które są:

 • właścicielami
 • użytkownikami wieczystymi,
 • posiadaczami samoistnymi,
 • w niektórych przypadkach – posiadaczami zależnymi (użytkownik, najemca, dzierżawca) nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości, lub zmieniającej decyzję wymiarową służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

 

UWAGI:

 1. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Podstawa opodatkowania:

  - dla gruntów - powierzchnia-

  dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa

  podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

 3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 4. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji administracyjnej i płatny jest w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 6. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Art. 6 ust. 6  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613).
 • Uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 83/XI/2011 z dnia 17.11.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Załączniki:
Pobierz plik (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.doc)I-NRL [INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI] 96 kB
Pobierz plik (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.pdf)I-NRL [INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI] 245 kB
Złożenie informacji w sprawie podatku leśnego (osoby fizyczne)

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, informacje o lasach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (np. zakup, sprzedaż bądź zmiana sposobu użytkowania lasu).

KOGO DOTYCZY:

Obowiązek zgłoszenia informacji w sprawie podatku leśnego ciąży na osobach fizycznych, które:

 1. są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami lasów,
 2. są użytkownikami wieczystymi lasów,
 3. są posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub jeżeli w ciągu roku podatkowego jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia..

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości, lub zmieniającej decyzję wymiarową służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

UWAGI:

 1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 5. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 7. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 265/XXVIII/05 z dnia 28. 05.2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. z dnia 20 października 2010 roku Nr 78 poz.970)
Załączniki:
Pobierz plik (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.doc)I-NRL [Informacja w sprawie podatku leśnego] 96 kB
Pobierz plik (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.pdf)I-NRL [Informacja w sprawie podatku leśnego] 245 kB

 

Złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego (osoby prawne)

 

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:

składać deklarację  na podatek rolny (druk – DR – 1) na dany rok podatkowy w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub ich części.
Obowiązek składania deklaracji DR – 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

 

KOGO DOTYCZY:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby prawne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek rolny sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: nie dotyczy

 

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r., nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613).
 • Uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 83/XI/2011 z dnia 17.11.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja na podatek rolny.doc)DR-1 [Deklaracja na podatek rolny] 142 kB
Pobierz plik (deklaracja na podatek rolny.pdf)DR-1 [Deklaracja na podatek rolny] 403 kB
Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne)

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:

składać deklarację  na podatek nieruchomości (druk - DN-1) na dany rok podatkowy w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub ich części.
Obowiązek składania deklaracji DN – 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

 

KOGO DOTYCZY:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby prawne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 

OPŁATY: Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, od daty złożenia informacji

 

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

 

UWAGI:

W przypadku nie złożenia deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie, zastosowane zostaną przepisy ustawy kodeks - karny skarbowy.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Art. 6 ust. 6  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613).
 • Uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 83/XI/2011 z dnia 17.11.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja na podatek od nieruchomości.doc)DN-1 [Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości ] 79 kB
Pobierz plik (deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf)DN-1 [Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości ] 404 kB
Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego (osoby prawne)

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:

składać deklarację  na podatek leśny (druk – DL – 1) na dany rok podatkowy w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub ich części.
Obowiązek składania deklaracji DL – 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

 

KOGO DOTYCZY:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki

organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby prawne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: nie dotyczy

 

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r., nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613).
 • Uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 83/XI/2011 z dnia 17.11.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja na podatek leśny.doc)DL-1 [Deklaracja na podatek leśny] 63 kB
Pobierz plik (deklaracja na podatek leśny.pdf)DL-1 [Deklaracja na podatek leśny] 391 kB
Złożenie deklaracji od środków transportowych

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie  obowiązku podatkowego:

 

KOGO DOTYCZY:

Osób fizycznych i osób prawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kłomnice, a będących  właścicielami środków transportowych : samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, przyczep i naczep.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
1    deklarację na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem dołączonym do procedury (dowód rejestracyjny pojazdu, umowę (fakturę) kupna pojazdu, dowód osobisty)
2    korektę deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem dołączonym do procedury (dokumenty zbycia pojazdu, zgłoszenie wyrejestrowania, decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu)

 

OPŁATY: Bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: nie dotyczy

 

UWAGI:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych.

 • Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 • Obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 • Obowiązek podatkowy, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestracyjnego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 • Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w uchwale rady gminy ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art.9 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  ( Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1484)
Załączniki:
Pobierz plik (DT-1.pdf)DT-1 [Deklaracaja na podatek od środków transportowych] 106 kB
Pobierz plik (DT-1A.pdf)DT-1A [Załacznik do deklaracaji na podatek od środków transportowych] 97 kB
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kłomnice mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

 

KOGO DOTYCZY:

Osób  będących podatnikami podatku rolnego,  leśnego, od nieruchomości, transportowego na terenie  Gminy Kłomnice

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia

 

OPŁATY: Za wydanie zaświadczenia 21,00 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: 7 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60, z późn. zm.)
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaswiadcz o niezaleg.doc)Druk [Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu] 25 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaswiadcz o niezaleg.pdf)Druk [Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu] 44 kB
Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kłomnice mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.

 

KOGO DOTYCZY:

O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku na terenie Gminy Kłomnice

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych.

 

OPŁATY: 

Opłata skarbowa za zaświadczenie 17,00 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach m.in.:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych
 • zatrudnienia, świadczeń socjalnych
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: pokój 105 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Finansowy Urzędu Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI: 7 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 306 a, 306 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60, z późn. zm.)

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.doc)Druk [wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego] 25 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf)Druk [wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego ] 39 kB

Drogi

Zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót

 OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi będącej własnością Gminy Kłomnice (drogi publicznej lub drogi wewnętrznej) celem prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

KOGO DOTYCZY:

Dotyczy każdego, kto chce uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót (wniosek można zredagować dowolnie pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie elementy wyszczególnione na druku)
 2. mapa z zaznaczonymi elementami dotyczącymi wykonywanych robót (z projektu budowlanego)
 3. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym (do uzgodnienia)
 4. projekt organizacji ruchu (do uzgodnienia)
 5. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (decyzja w przypadku drogi publicznej)

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: załącznik, część III, pkt 44, ust. 8

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urzędu Gminy Kłomnice (przesyłka pocztowa lub osobiście - pokój nr  205)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. dotyczy dróg publicznych - od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.
 2. dotyczy dróg wewnętrznych – nie przysługuje odwołanie

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. art. 40, ust. 1- 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.),
 2. uchwały Nr 152/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_zajęcie pasa drog celem prowadzenia robót.doc)Wniosek [wniosek o zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót] 78 kB
Pobierz plik (wniosek_zajęcie pasa drog celem prowadzenia robót.pdf)Wniosek [wniosek o zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót] 83 kB
Zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi będącej własnością Gminy Kłomnice (drogi publicznej lub drogi wewnętrznej) celem umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

KOGO DOTYCZY:

Dotyczy inwestora, który zamierza umieścić w pasie drogowym urządzenie, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wniosek można zredagować dowolnie pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie elementy wyszczególnione na druku)
 2. mapa z zaznaczonymi elementami infrastruktury technicznej (z projektu budowlanego)
 3. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (decyzja w przypadku drogi publicznej)

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: załącznik, część III, pkt 44, ust. 8

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice (przesyłka pocztowa lub osobiście - pokój nr  205)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. dotyczy dróg publicznych - od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.
 2. dotyczy dróg wewnętrznych – nie przysługuje odwołanie

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. art. 40, ust. 1- 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.),
 2. uchwały Nr 152/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urządzenia.doc)Wniosek [wniosek o wydanie zezwolenia] 69 kB
Pobierz plik (wniosek_zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urządzenia.pdf)Wniosek [wniosek o wydanie zezwolenia] 73 kB
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

 

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

 1. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi będącej własnością Gminy Kłomnice (drogi publicznej lub drogi wewnętrznej).
 2. Uzgodnienie przebudowy lub zmiany statusu zjazdu istniejącego (np. ze zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny)

 

KOGO DOTYCZY:

Dotyczy każdego, kto chce uzyskać wstępną zgodę od właściciela drogi (Gminy Kłomnice) na wykonanie lub przebudowę zjazdu łącznie z warunkami jakim odpowiadać powinien zjazd

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. 1.wypełniony wniosek o lokalizację zjazdu (wniosek można zredagować dowolnie pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie elementy wyszczególnione na druku)
 2. 2.mapa sytuacyjno-wysokościowa lub ewidencyjna lub do celów projektowych (może być ksero)

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. część III, pkt 44, poz. 9 (Dz. U. nr 225, poz. 1635)....

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice (przesyłka pocztowa lub osobiście - pokój nr  205)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. dotyczy dróg publicznych - od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.
 2. dotyczy dróg wewnętrznych – nie przysługuje odwołanie

 

PODSTAWA PRAWNA:

art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o lokalizację zjazdu.doc)Wniosek [wniosek o lokalizację zjazdu] 59 kB
Pobierz plik (wniosek o lokalizację zjazdu.pdf)Wniosek [wniosek o lokalizację zjazdu] 87 kB

Gospodarka komunalna

Wystąpienie o wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego odbywa się w następującej kolejności:

 1. Wypełniamy wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej – sieci kanalizacyjnej. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy pokój 205 lub pobrać z załacznika. Do wniosku wymagane są dwa załączniki mapę do celów projektowych i akt prawny uprawniający do władania nieruchomością.
 2. Urząd Gminy wydaje warunki techniczne wykonania przyłącza (pokój 205)
 3. Zlecamy zaprojektowanie przyłącza projektantowi posiadającemu uprawnienia, potrzebne będą otrzymane z Urzędu Gminy warunki techniczne oraz mapa do celów projektowych.
 4. Gotowy projekt składamy do Urzędu Gminy (pokój 207), gdzie zostaje wydana zgoda (lub odmowa) na wykonanie przyłącza.
 5. Budowa przyłącza realizowana jest przez wyspecjalizowaną firmę – zatrudnia ją petent.
 6. Po wykonaniu przyłącza należy ten fakt zgłosić w Urzędzie Gminy (pokój 207)
 7. Wykonaną przez geodetę inwentaryzację powykonawczą zabudowanych urządzeń, dostarczamy do Urzędu Gminy (pokój 207) w terminie 60 dni od daty wykonania przyłącza.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny lub akt własności ziemi)
 2. Mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę

OPŁATY:

Brak opłat skarbowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: 

Urząd Gminy Kłomnice, referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

TERMIN ODPOWIEDZI: Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

  

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek - warunki techniczne.doc)Wniosek [wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej ] 28 kB
Pobierz plik (Wniosek - warunki techniczne.pdf)Wniosek [wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej ] 111 kB
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Postępowanie wszczyna się na wniosek ( dostępny na stronie Urzędu Gminy Kłomnice) podmiotu ubiegającego się o zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, zgodnego z Kodeksem postępowania administracyjnego, zezwolenie (wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat) wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na które przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391) wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku: zaległości podatkowych ( druk z Urzędu Skarbowego) i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (z ZUS-u), w oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"),

- Odpis z rejestru przedsiębiorców (wpis do KRS),

- Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (umowa),

- Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z potwierdzeniem przeprowadzonych badań technicznych,

- Dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, gdzie jest zaplecze techniczne,

- Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.2006, Nr 225, poz. 1635, ze zmianami).

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 107 zł.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Zezwolenie o udzielenie świadczenia usług w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydawane jest podstawie art. 7 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391)

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.doc)Wniosek [Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług] 37 kB
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.pdf)Wniosek [Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług ] 75 kB
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłomnice tworzy i prowadzi Wójt Gminy Kłomnice od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłomnice jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Kłomnice na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:


1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz.1337) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także :

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 9 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391).

- Ustawa z dnia 1 lipca 2011 (Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz.1337) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.doc)Oświadczenie [ ] 29 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.pdf)Oświadczenie [ ] 57 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.doc)wniosek_rdr.doc [ ] 30 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.pdf)Wniosek [ ] 67 kB

 

Kwartalne sprawozdanie sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Kłomnice w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

 

SPRAWOZDANIE ZAWIERA:

 1. Informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru Gminy Kłomnice;
 2. Informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 3. Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe;

 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391)

Załączniki:
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.doc)Sprawozdanie [ ] 158 kB
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.pdf)Sprawozdanie [ ] 163 kB
Półroczne sprawozdanie sporządzane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzenia półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Kłomnice w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

SPRAWOZDANIE ZAWIERA:

 1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 2. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  - przekazanych do składowania na składowisku odpadów;
  - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
 3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
 4. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - pokój 201.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

Załączniki:
Pobierz plik (1 Wzor_polrocznego_sprawozdania_podmiotu_odbierajacego_odpady_komunalne_od_wlascicieli_nieruchomosci.doc)Sprawozdanie [ ] 222 kB

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika
 2. karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) – 3egzemplarze,
 3. kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie– 3 egzemplarze.
 4. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze.
 5. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia – 3 egzemplarze.
 6. wersja elektroniczna – 1 egzemplarz.
 7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony - 1 egzemplarz
 8. opłaty skarbowe: 205,00 zł.za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, i/lub 17,00zł za ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury

 

OPŁATY:

 

Opłata skarbowa wynosi 205 zł.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o decyzję środowiskową.doc)Wniosek [wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] 58 kB
Pobierz plik (Wniosek o decyzję środowiskową.pdf)Wniosek [wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] 282 kB

Elektroniczne załatwianie spraw

E-PUAP

Platforma E-PUAP

Aby skontaktować się za pomącą platformy E-PUAP należy:

 • wybrać z alfabetycznej listy spraw usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
 • bez dokonywania dalszych zmian kliknąc na przycisk "Przejdź do formularza". 
 • wybrać adresata wpisując w okienku Ustaw/zmień adresata nazwę Kłomnice i wybierając Urząd Gminy Kłomnice
 • wypełnić pzostałe pola formularza
 • podpisać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
 • wysłać w trybie przedłożenia

Adres skrytki urzędu: /xif0sg529o/SkrytkaESP

Platforma SEKAP

Na platformie SEKAP w katalogu spraw *  znajdziecie państwo szczegółowy opis sposobu załatwienia 128 spraw oraz (jeśli tylko istnieje taka możliwość) formularz pozwalający na załatwienie jej lub jej części elektronicznie. Dzięki temu możliwe staje się ograniczenie ilości niezbędnych w urzędzie wizyt.

Aby jednak było to możliwe musimy spełnić kilka warunków. Pierwszym jest założenie konta na platformie sekap.pl. Kolejnym wypełnienie formularz a ostatnim podpisanie go elektroniczne i wysłanie.

Podpis taki to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

W naszym przypadku wymagany jest podpis elektroniczny w jednej z dwuch postaci:
 • certyfikatu kwalifikowanego
  Rozwiązaniem najbardziej wygodne i uniwersalnym ale niestety również płatne.
  Popisy kwalifikowane znajdują się obecnie w ofercie kilku firm na rynku. Proces potwierdzenia tożsamości możliwy jest u przedstawiciela danej firmy lub za dodatkową dopłatą na miejscu u zamawiającego.
 • profilu zaufanego e-Puap
  Polecamy gdyż jednocześnie pozwala na uwierzytelnianie na ogólnopolskiej platformie e-puap.gov.pl
  W tym przypadku konieczne będzie założenie dodatkowo konta na e-puap.gov.pl oraz wizyta w Urzędzie Skarbowym w Częstochowie w celu potwierdzenia tożsamości.

 * Twoja przeglądarka może wymagać potwierdzenia tożsamości strony przez zgodę na przeglądanie.

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu